Merkinnät käyttäjältä Taija Miettinen

Kirkonkylän osayleiskaavan voimaantulo

Kunnanhallitus on 20.5.2019 § 126 määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain 201§:n nojalla, että Rautalammin kirkonkylän osayleiskaava tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitus/oikaisuvaatimus ei kohdistu. Rautalammin keskustan yleiskaava 2030 tulee voimaan lukuun ottamatta kiinteistöä 686-408-57-4.

Rautalammilla 12.6.2019

KUNNANHALLITUS

voimaantulo_kuulutus_Kirkonkylä

Vesihuoltolaitoksen käyttömaksu- ja perusmaksutaksan muutokset 1.6.2019 lähtien

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 9.4.2019 § 26 tehnyt päätöksen vesimaksujen korottamisesta.

Vesihuoltolaitoksen arvonlisäverottomia puhtaan veden käyttömaksuja korotetaan 0,15 € / m³ ja jäteveden 0,15 € / m³, vesimaksun ollen näin Kirkonkylän ja Kerkonkosken vesihuoltoalueella 1,71 € / m³ ja Saikarin alueella 2,29 € / m³.  Jätevesimaksut puolestaan ovat Kirkonkylän ja Kerkonkosken alueella 2,82 € / m³. Vesihuoltolaitoksen arvonlisäverotonta perusmaksua korotetaan vesilaitoksen osalta 15 € / vuosi sekä viemärilaitoksen osalta 15 € / vuosi. Perusmaksut pienellä vesimittarilla ovat täten vesilaitoksen osalta 50,00 € /vuosi ja viemärilaitoksen osalta 50,00 € / vuosi ja ison mittarin vesilaitoksen osalta 83,00 € / vuosi ja viemärilaitoksen osalta 83,00 € / vuosi.

Lisäksi liittymismaksun yksikköhintaa korotetaan 3,30 eurosta 4,50 euroon. Haja-asutusalueelle rakennettavan viemäriverkoston osalta peritään liittymismaksua siten, että viemäriliittymän perusmaksu on 800 €/ kiinteistö (ei palautuskelpoinen) sekä tämän lisäksi kunnan vesihuoltolaitoksen liittymismaksutaksan mukainen liittymismaksu liitettävien rakennusten osalta.

Uudet taksat tulevat voimaan 1.6.2019 lähtien.

Taksat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kunnan teknisessä toimistossa ja Rautalammin kunnan internetsivuilla www.rautalampi.fi kohdassa palvelut – tekniset palvelut – vesi- ja viemärilaitos – taksat.

TIEDOTE_1_2019

Liittymismaksuperusteet_ja_taksa_asiakkaalle_2019

Asemakaavan laadinta tiloille 58:14 Suvantola ja 25:4 Juhola

Rautalammin kunnassa on vireillä asemakaavan laadinta koskien pääsääntöisesti tiloja 58:14 Suvantola ja 25:4 Juhola. Asemakaavoitettavat alueet sijaitsevat Rautalammin kirkonkylän taajaman luoteispuolella. Asemakaavalla osoitetaan alueet asuinpientalorakentamiseen, 28.8.2018 kunnanvaltuuston hyväksymän Rautalammin keskustan yleiskaavan mukaisesti.

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavaluonnos ja -selostus pidetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti nähtävillä 2.4. – 2.5.2019 välisenä aikana Rautalammin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä osoitteessa Kuopiontie 11 viraston aukioloaikoina sekä kunnan internetsivuilla osoitteessa www.rautalampi.fi/kaavat.

Asemakaavaluonnosta koskevat kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa Rautalammin kunnanhallitukselle ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella: Rautalammin kunta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Antti Tuppura, puh. 0400 784 570, antti.tuppura@rautalampi.fi

Rautalammilla 2.4.2019

KUNNANHALLITUS

Hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin tarkistaminen

Hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin tarkistaminen

Tulvariskilain (620/2010, 20 §) mukaan tulvariskien alustava arviointi ja merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen tarkistetaan tarpeellisin osin kuuden vuoden välein. Hulevesitulvariskien alustava arviointi tehdään toteutuneista tulvista sekä ilmaston ja vesiolojen kehittymisestä saatavissa olevien tietojen perusteella ottaen huomioon myös ilmaston muuttuminen pitkällä aikavälillä.
Hulevedellä tarkoitetaan taajaan rakennetulla alueella maan pinnalle tai muille vastaaville pinnoille kertyvää sade- tai sulamisvettä. Hulevesiä johdetaan pääasiassa verkostossa, johon kuuluvat muun muassa ojat ja hulevesi- tai sekaviemärit.
Alustavan arvioinnin perusteella Rautalammin kunnan päätösehdotus on, ettei kunnan alueella ole tulvariskilain 8§ mukaisia merkittäviä tulvariskikohteita.


Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon tulvan todennäköisyys sekä seuraavat tulvasta mahdollisesti aiheutuvat yleiseltä kannalta katsoen vahingolliset seuraukset:
1) vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle;
2) välttämättömyyspalvelun, kuten vesihuollon, energiahuollon, tietoliikenteen, tieliikenteen tai muun vastaavan toiminnan, pitkäaikainen keskeytyminen;
3) yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja turvaavan taloudellisen toiminnan pitkäaikainen keskeytyminen;
4) pitkäkestoinen tai laaja-alainen vahingollinen seuraus ympäristölle; tai
5) korjaamaton vahingollinen seuraus kulttuuriperinnölle.
Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon myös alueelliset ja paikalliset olosuhteet.

Kunnan jäsenille ja osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä Rautalammin hulevesitulvariski -alueista ja päätösehdotuksesta. Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa 12.2.2019 mennessä osoitteeseen:

Rautalammin kunta
Kuopiontie 11
77700 Rautalampi
tai sähköisesti osoitteeseen antti.tuppura@rautalampi.fi

 

kuulutus tulvariskialueet

hulevesitulvariski kartta

Maa-aines ja ympäristölupa kiinteistölle Mujumäki 14:5

Rautalammin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä on julkisesti nähtävänä 7.1.2019 – 6.2.2019 välisenä aikana seuraavat vireillä olevat lupahakemukset:
Maa-aines ja ympäristölupa: Maanrakennus Jari Hämäläinen hakee ympäristölupaa kallioaineksen louhintaan ja murskaukseen sekä maa-aineslupaa maa-ainesten ottoon tilalla Mujumäki Rn:o 14:5. Tila sijaitsee Rautalammin kunnan Kerkonjoensuun kylässä Palvalahdentien läheisyydessä. Maa-ainesten kokonaisottomäärä on 75 000 k-m3 ja ottamisaika 10 vuotta. Ottamisalueen pinta-ala on 4 ha.

Maa-aineslupahakemus on kokonaisuudessaan nähtävillä Rautalammin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä arkisin klo 9-15 välisenä aikana sekä osittain internetissä www.rautalampi.fi kohdassa > Hakemistot > Kuulutukset.

Lupahakemuksia koskevat mahdolliset huomautukset tulee toimittaa 6.2.2018 mennessä osoitteeseen Rautalammin kunta, Ympäristölautakunta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Antti Tuppura puh. 0400 784 570 tai antti.tuppura@rautalampi.fi

 

kuulutus_ympäristö_ja_maa_aineslupa

kuulutuskartta

Rautalammilla 4.1.2018

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Pohjois-Konneveden rantaosayleiskaavan muutoksen hyväksyminen

Rautalammin kunnanvaltuusto on kokouksessaan 24.4.2018 § 31 kohdalla hyväksynyt Pohjois-Konneveden rantaosayleiskaavan muutoksen tilan Kallioniemi 5:79 osalta.
Kunnanvaltuuston päätökset liitteineen ja hyväksytyt kaava-asiakirjat ovat nähtävänä Rautalammin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä 17.5. – 15.6.2018 sekä internetsivuilla osoitteessa rautalampi.fi/kaavat.

Rautalammilla 17.5.2018

KUNNANHALLITUS

Julkipanoilmoitus maa-ainesluvasta tilalle Pattoonmäki 4:37

Ympäristölautakunta antaa alla mainituista maa-aineslain mukaisista lupahakemuksista päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänäRautalammin kunnanviraston teknisellä osastolla.

Päätösten antopäivä: 3.4.2018

julkipano_Savon_kuljetus_Pattoonmäki

Vaasan hallinto-oikeuden päätös koskien valitusta Euro Granit Oy:n ympäristöluvasta

Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksen 21.3.2018 nro 18/0104/3 koskien valitusta Itä-Suomen aluehallintoviraston myöntämästä ympäristöluvasta rakennuskiven louhintaan sekä sivukiven varastointiin ja murskaukseen tiloille Mustikkamäki 12:22 ja Vornankoski 12:77.

Vaasan hallinto-oikeuden päätös on nähtävillä Rautalammin kunnan yhteispalvelupisteessä 23.3. – 20.4.2018 välisen ajan kunnanviraston aukioloaikana sekä kunnan internetsivuilla kohdassa www.rautalampi.fi > hakemistot > kuulutukset.

 

Kuulutus

Päätös Vaasan_hallinto-oikeus

Vesihuoltolaitoksen käyttömaksutaksat 1.3.2018 lähtien

Kunnanvaltuusto on  kokouksessaan 19.12.2017 112 § tehnyt päätöksen vesimaksujen korottamisesta.

Vesihuoltolaitoksen arvonlisäverottomia käyttömaksuja korotetaan 7 senttiä/m3 ja jätevesitaksaa 12 senttiä /m3.

Arvonlisäverottomia perusmaksuja vedelle ja jätevedelle korotetaan 2,0 €.

Liitteenä vesihuoltolaitoksen tiedote, jossa uudet taksat.

 

TIEDOTE_1_2018

Maa-aineslupahakemus tilalle Pattoonmäki RN:o 4:37

KUULUTUS

Rautalammin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä on julkisesti nähtävänä 19.12.2017 –18.1.2018 välisenä aikana seuraavat vireillä olevat lupahakemukset:

Maa-aineslupa:

Savon Kuljetus Oy hakee lupaa maa-ainesten (sora ja hiekka) ottoon tilalla Pattoonmäki Rn:o 4:37. Tila sijaitsee Rautalammin kunnan Toholahden kylässä osoitteessa Heikinjärventie 262. Maa-ainesten kokonaisottomäärä on 250 000 m³ ktr ja ottamisaika 10 vuotta. Ottamisalueen pinta-ala on 9,6 ha.Maa-aineslupahakemus on kokonaisuudessaan nähtävillä Rautalammin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä arkisin klo 9-15 välisenä aikana sekä osittain internetissä www.rautalampi.fi kohdassa > Ajankohtaista > Kuulutukset.

Lupahakemuksia koskevat mahdolliset huomautukset tulee toimittaa 18.1.2018 mennessä osoitteeseen Rautalammin kunta, Ympäristölautakunta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Antti Tuppura puh. 0400 784 570 tai antti.tuppura@rautalampi.fi.

Rautalammilla 19.12.2017

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Karttaliitteet_Pattoonmäki

 

Chatbot