Filosofia

Pakolliset kurssit

FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun

Tutustutaan filosofian luonteeseen ja sen menetelmiin. Mitä on pätevä päättely, miten tietoa hankitaan ja arvioidaan sekä tutustutaan joihinkin keskeisiin filosofisiin kysymyksiin mm. olevan luonteesta.

FI2 Etiikka

Perehdytään etiikan keskeisiin käsitteisiin, kysymyksiin ja teorioihin. Opiskelija tutustuu esimerkiksi hyve-, seuraus-, sopimus-, oikeus- ja velvollisuusetiikan perusteisiin sekä soveltavaan etiikkaan, esimerkiksi eläimiä ja ympäristöä koskeviin eettisiin kysymyksiin. Tavoitteena on oppia jäsentämään ja perustelemaan omia elämänvalintoja ja elämän merkityksellisyyttä filosofisen etiikan avulla.

Syventävät kurssit

FI3 Yhteiskuntafilosofia

Tutustutaan yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja kysymyksiin; millainen on hyvä yhteiskunta, mitä on oikeudenmukaisuus. Vallan käyttö ja sen oikeuttaminen, demokratia ja sen kilpailijat, poliittiset ihanteet ja yhteiskunnalliset jännitteet. Otetaan esille ajankohtaisia yhteiskuntafilosofisia kysymyksiä.

FI4 Tieto, tiede ja todellisuus

Tutustutaan todellisuuden luonnetta koskeviin kysymyksiin kuten; mitä on oleva, oliot, muutos, ja liike. Tarkastellaan tieto-opillisia kysymyksiä totuuden luonteesta, tiedon mahdollisuuksista ja rajoista. Tieteellisen tiedon luonne ja sen menetelmät, tieteellinen päättely.

Koulukohtaiset kurssit

FI5 Kertauskurssi yo-koetta varten (½ kurssia)

Kurssilla kerrataan filosofian pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien keskeisiä asioita sekä harjoitellaan esseevastaamista ylioppilaskirjoituksia varten. Kurssilla on mahdollisuus syventää eri kurssien aiheita keskustellen. Arviointi annetaan S-merkintänä, kun opiskelija on ollut kurssilla aktiivisesti läsnä ja tehnyt vaadittavat tehtävät. Kurssin päätteeksi voidaan myös järjestää preliminäärikoe.

Chatbot