Varhaiskasvatus

Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on mahdollisuus kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaislapsuus on tärkeä osa elinikäisen kasvun ja oppimisen polkua. Parhaimmillaan varhainen vuorovaikutus ja lapsuusajan kasvuympäristö antavat vahvat juuret ja kantavat siivet elämää varten.  Jatkuvasti tuleekin kysyä, mitä asioita Rautalammilla varhaiskasvatuksessa pidetään tärkeänä ja miten niitä toteutetaan. Miten varhaiskasvatuksen laatua vahvistetaan pedagogisella osaamisella? Miten huoltajien ja lasten osallisuus toteutuu? 

Huoltajien yhtenä tärkeänä toiveena on, että lapsesta välitetään ja hänen ajatuksiaan kuullaan. Lasten toiveena on saada muun muassa syödä, nukkua ja leikkiä kavereiden kanssa. 

Rautalammilla käytetään Lapset puheeksi -menetelmää laadittaessa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa. 

Varhaiskasvatussuunnitelma

Rautalammilla noudatetaan valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa (pdf).

Rautalammin varhaiskasvatusuunnitelma

Kasvun ja oppimisen tuki 

”Yhessä oppimine on parasta oppimista.”

Lähtökohtana ja päämääränä on lapsen etu ja hänen kokonaisvaltaisen hyvinvointinsa turvaaminen. Kaikilla toimijoilla tulee olla tunne, että lapsen asioissa toimitaan samalla puolella. Asioita käsitellään avoimesti ja kunnioittavasti.  

Rautalammin kunnassa työskentelee varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo). Varhaiskasvatuksen erityisopettaja konsultoi päiväkotien, perhepäivähoidon, ryhmäperhepäivähoidon ja esiopetuksen henkilökuntaa sekä asiakasperheitä. Myös yksityiset varhaiskasvatuksen palvelut kuuluvat varhaiskasvatuksen erityisopettajan konsultoinnin piiriin. 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeen liittyvissä asioissa yhdessä henkilöstön ja huoltajien kanssa. Hän osallistuu tarvittaessa samanaikaisopetukseen, lapsen vasukeskusteluihin ja muuhun monialaiseen yhteistyöhön. Yhdessä etsitään ratkaisuja lapsiryhmän toimivuuteen, toiminnan sisältöihin sekä yksittäisen lapsen tarpeiden huomioimiseen. Tukitoimet toteutuvat arjessa osana varhaiskasvatuksen muuta toimintaa. Lapsen tarvitsema tuki kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan/ esiopetussuunnitelmaan. Yhteistyö perustuu molemminpuoliseen luottamukseen.  

Lisäksi tehtävään kuuluu osallistuminen varhaiskasvatuksen kehittämiseen kasvun ja oppimisen tuen näkökulmista.  

Tällä hetkellä Rautalammin kunnassa varhaiskasvatuksen erityisopettaja tulee ostopalveluna. Kaksi päivää kuukaudessa.

Huoltajien osallisuus

Mittee niän, kun kahtelen ympärillen? Miltä se näättää lapsen silimin?” 

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASRAATI: Asiakasraati koostuu eri varhaiskasvatusryhmien ja esiopetuksen huoltajista. Se on ensisijaisesti perheiden oma vaikuttamiskanava, joka mahdollistaa ja vahvistaa käytännön tasolla asiakkaiden osallisuutta ja toimii asiakkaita edustavana foorumina. Asiakasraadin tarkoituksena on madaltaa kynnystä päästä vaikuttamaan asioihin ja saada äänet kuuluviin päättäjille asti.  

Asiakasraadissa käsitellään varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laatuun liittyviä asioita eri tavoin ja kootaan ehdotuksia varhaiskasvatuspalveluiden ja esiopetuksen kehittämiseen. Asiakasraadin edustajat toimivat linkkinä muihin vanhempiin ja raadissa käsiteltävien asioiden kokoamiseen. Raati kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa (kevät-syksy) ja kokoontumisissa on läsnä varhaiskasvatuksen edustaja.

Asiakasraati on perustettu  vertaistukea ja asioiden yhdessä pohtimista ajatellen ja toivotaankin, että yhteydenotto olisi kynnyksetöntä. 

Jäsenet toimintakautena 2022-2023

Pj. Nora Taurèn

4-vuotiaat Kiitäjät: Essi Korhonen

3-vuotiaat Vipeltäjät: Ninja Kumpulainen

Alle 3-vuotiaat: Nina Hokkanen 

Satakieli ryhmäperhepäivähoito: Ei edustajaa

Perhepäivähoito: Anni Phil

Esiopetus: Assi Mensonen, Nora Taurèn

Minieskarilaiset: Salli Lyytinen

Satakieli: Veera Vuorela

Päiväkodin johtaja: Sanni Lehtolainen

 

Ota yhteyttä!

-

Yksikkö

Varhaiskasvatus ja esiopetus