Liikunta

Pakolliset kurssit

LI1 Energiaa liikunnasta

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnallisten perustaitojen soveltaminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen eri liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa opiskeluympäristön mahdollisuuksia monipuolisesti käyttäen. Tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu liikuntataidoissaan ja kehollisessa ilmaisussaan sekä saa tietoja ja kokemuksia fyysisten ominaisuuksien harjoittamisesta monipuolisesti yksin ja ryhmässä. Keskeisiä tavoitteita ovat liikunnan tuoma ilo ja virkistys sekä reilun pelin henki.

LI2 Aktiivinen elämäntapa

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto. Tavoitteena on opettaa ja kannustaa opiskelijaa liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen sekä riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään, että liikuntaharrastusten lisäksi toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia tukeva fyysinen aktiivisuus muodostuu arjen valinnoista ja pitkäkestoisen istumisen välttämisestä.

Syventävät kurssit

LI3 Terveyttä liikkuen

Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä fyysisten ominaisuuksien seuraaminen ja kehittäminen. Opettaja ohjaa liikuntaohjelman suunnittelua ja toteutusta. Liikuntasuunnitelmaa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan liikuntateknologiaa hyväksi käyttäen. Opettaja tarkentaa kurssin sisällöt yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.

LI4 Yhdessä liikkuen

Kurssilla syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta. Kurssin sisältönä voi olla jokin yhdessä toteutettava projektiluonteinen liikunnallinen kokonaisuus. Opettaja tarkentaa kurssin sisällöt yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.

LI5 Hyvinvointia liikkuen

Kurssilla syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Monipuoliset liikuntatehtävät mahdollistavat osallisuuden, liikunnallisen pätevyyden ja kehollisen ilmaisun kokemuksia. Opettaja tarkentaa kurssin sisällöt yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.

Koulukohtaiset kurssit

LI6 Wanhat tanssit

Keskeisinä sisältöinä ovat wanhat tanssit ja niihin liittyvät näytösohjelmat. Tavoitteena on vahvistaa yhteistä liikunnan harrastamista ja toteuttaa lukion liikuntaperinteitä.

LI7 Uudet lajit

Kurssilla tutustutaan koululiikunnan ja opiskelijoiden näkökulmasta uusiin liikuntalajeihin. Tavoitteena on luoda valmiuksia uusille liikuntaharrastuksille ja liikunnalliselle elämäntavalle. Opettaja tarkentaa kurssin sisällön yhdessä opiskelijoiden kanssa kurssin alussa.

LI8 Liikuntadiplomi

Liikunnan lukiodiplomin suorittaminen on osoitus opiskelijan liikunnallisista kyvyistä, erityisosaamisesta sekä harrastuneisuudesta ja yhteistyötaidoista. Arviointikohteina ovat myös opiskelijan liikuntatiedot sekä hänen kykynsä arvioida omien liikunnan oppimisprosessien lisäksi liikunnan merkitystä. Vaihtuvat suoritusohjeet liikunnan lukiodiplomiin löytyvät Opetushallituksen sivuilta.