Uskonto

Evankelis-luterilainen uskonto

Pakolliset kurssit

UE1 Uskonto ilmiönä –  kristinuskon, juutalaisuuden  ja islamin jäljillä

Kurssilla käsitellään uskontoa ilmiönä uskontotieteen näkökulmasta. Kurssilla tarkastellaan katsomusten yleismaailmallista luonnetta sekä vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Kurssilla tutustutaan kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin keskeisiin piirteisiin, uskontojen yhteisiin juuriin ja niihin liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.

UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko

Kurssilla käsitellään kristinuskon asemaa ja kulttuurivaikutuksia maailmassa. Lisäksi tutustutaan eri kristillisiin kirkkokuntiin ja kristillisperäisiin liikkeisiin/uskontoihin sekä niiden erityispiirteisiin. Kurssilla tarkastellaan ajankohtaisia uskontoon liittyviä kysymyksiä, kuten esim. ihmisoikeudet ja uskonnonvapaus.

Syventävät kurssit

UE3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

Kurssilla tutustutaan luonnonuskontoihin ja Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneisiin uskontoihin (hindulaisuus, buddhalaisuus, jainalaisuus, sikhismi, Kiinan vanhat uskonnot, taolaisuus, kungfutselaisuus, shintolaisuus ja uudet uskonnot). Uskonnoissa käsitellään niiden erityispiirteitä ja vaikutusta ko. alueen ja länsimaiden kulttuuriin, ajatteluun ja yhteiskuntaan.

UE4 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

Kurssi sisältää Suomen uskonnollisen kentän, ts. mitä uskontoja Suomessa on. Mitä suomalainen uskonnollisuus tai uskonnottomuus on, ja miten nämä näkyvät suomalaisten elämässä ja tavoissa samoin kuin julkisella sektorilla tai politiikassa. Kurssi voidaan osittain suorittaa projektityönä.

UE5 Uskonto tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa

Kurssissa tutustutaan uskonnon tutkimukseen ja menetelmiin sekä tarkastellaan  uskonnon, taiteen ja populaarikulttuurin vuorovaikutusta, esim. miten uskonto ilmenee musiikissa, arkkitehtuurissa tai maalaustaiteessa.

Suuri painoarvo kurssin suorittamisessa on opiskelijan omalla työskentelyllä, joka voi olla esim. laajemman tutkielman tekeminen valitusta aiheesta.

UE6 Uskonnot ja media

Kurssi on luonteeltaan ajankohtaiskurssi, jossa tutustutaan eri medioissa esiintyviin ajankohtaisiin teemoihin, joilla on kytköksiä uskontoon. Lisäksi kurssilla perehdytään yhteen uskonnontutkimuksen alaan, tuotetaan uskontoon liittyvä mediasisältö tai tehdään media-analyysi. Kurssi painottaa opiskelijan omaa työskentelyä ja sisällön tuottamista.

Koulukohtaiset kurssit

UE7 Kertauskurssi abeille (½ kurssi)

Kurssilla kerrataan uskonnon pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien keskeisiä asioita sekä harjoitellaan uskonnon esseevastaamista ylioppilaskirjoituksia varten. Kurssilla on mahdollisuus syventää eri kurssien aiheita keskustellen. Arviointi annetaan S-merkintänä, kun opiskelija on ollut kurssilla aktiivisesti läsnä ja tehnyt vaadittavat tehtävät. Kurssin päätteeksi voidaan myös järjestää preliminäärikoe.