Psykologia

Pakolliset kurssit

PS1 Psyykkinen toiminta ja oppiminen

Kurssilla tutustutaan psykologisen tutkimuksen tekemiseen sekä ihmisen toiminnan selittämiseen ja ymmärtämiseen biologisten, psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden kautta. Opiskelija saa perustiedot ihmisen psykologisista toiminnoista kuten tunteista, motivaatiosta, tiedonkäsittelystä ja oppimisesta. Opiskelija oppii myös havainnoimaan ja pohtimaan omaa ja muiden ihmisten toimintaa psykologisten käsitteiden ja mallien avulla.

Syventävät kurssit

PS2 Kehittyvä ihminen

Kurssilla tarkastellaan ihmisen psyykkistä kehitystä sekä kehitykseen vaikuttavia hermoston toiminnan periaatteita. Perehdytään ihmisen elämänkaareen kehdosta hautaan korostaen psyykkisten, biologisten ja sosiaalisten tekijöiden yhteyttä toisiinsa. Tutustutaan erityisesti lapsuus- ja nuoruusiän psykologiaan ja siihen liittyvään teoria- ja tutkimustietoon. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää yksilön kehityksen perustana olevia tekijöitä ja osaa arvioida kehityspsykologista tietoa sekä soveltaa sitä itsensä ja muiden ihmisten ymmärtämiseen.

PS3 Tietoa käsittelevä ihminen

Kurssilla perehdytään ihmisen tiedonkäsittelyn toimintoihin sekä näiden toimintojen taustalla oleviin hermostollisiin perusteisiin ja niiden tutkimiseen. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää tiedonkäsittelyn toimintojen, kuten havaitsemisen, tarkkaavaisuuden, muistin, ongelmanratkaisun, päätöksenteon ja kielen yleisiä periaatteita ja hermostollista perustaa sekä osaa soveltaa niitä tiedonkäsittelyyn liittyvien ilmiöiden tarkastelemiseen.

PS4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys

Kurssilla tarkastellaan tunteita, psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä sekä niihin liittyvää tutkimusta. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja osaa soveltaa niitä omaan elämäänsä. Lisäksi tavoitteena on ymmärtää tunteiden, stressin ja mielenterveyden yleisiä psykologisia tekijöitä ja näiden merkitystä ihmisen hyvinvoinnille. Kurssilla opiskelija tutustuu yleisimpiin mielenterveyden häiriöihin, niiden syntymekanismeihin sekä hoitoon.

PS5 Persoonallisuus ja yksilölliset erot

Kurssilla tarkastellaan ihmisen persoonallisuutta ja sen tutkimusta sekä yksilöiden välisiä eroja ja sosiaalisen ympäristön merkitystä ihmisen toimintaan. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää persoonallisuus-käsitteen laaja-alaisuuden sekä keskeisiä yksilöiden välisiä eroja kuten temperamentti, persoonallisuuden piirteet, älykkyys ja lahjakkuus. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää sosiaalisten suhteiden, tilannetekijöiden ja kulttuurin vaikuttavan yksilöiden toimintaan.

Koulukohtaiset kurssit

PS6 Kertauskurssi yo-koetta varten (½ kurssia)

Kurssilla kerrataan psykologian pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien keskeisiä asioita sekä harjoitellaan esseevastaamista ylioppilaskirjoituksia varten. Kurssilla on mahdollisuus syventää eri kurssien aiheita keskustellen. Arviointi annetaan S-merkintänä, kun opiskelija on ollut kurssilla aktiivisesti läsnä ja tehnyt vaadittavat tehtävät. Kurssin päätteeksi voidaan myös järjestää preliminäärikoe.