Varhaiskasvatuksen maksut, tuet ja lisät

Varhaiskasvatuksesta perittävä maksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella.Päiväkoti- ja perhepäivähoidosta perittävien maksujen suuruus on säädetty varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa. Asiakasmaksulaki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta.   

Maksua määritettäessä otetaan tuloina huomioon lapsen, hänen vanhemman tai muun huoltajan sekä näiden kanssa yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.  Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on 289 euroa ja alin perittävä maksu on 27 euroa (rajat muuttuneet elokuussa 2018). Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50% ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 145 euroa, hoidontarpeen ollessa yli 151 tuntia kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20% nuorimman lapsen maksusta. 

Asiakasmaksuihin liittyvät tulotiedot ilmoitetaan eDaisyn kautta. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Sopimus varhaiskasvatuspalvelun määrästä: 

 

SOVITTU HOITOAIKA KUUKAUDESSA: 

(rastita haluamasi vaihtoehto) 

 

Varhaiskasvatuspalvelun määrä ja sitä vastaava maksuosuus kokopäivähoidon maksusta 

Esiopetuksen (4t/pv) lisäksi tarvittavan varhaiskasvatuspalvelun määrä esiopetuksen toimintapäivinä ja maksuosuus kokopäivähoidon maksusta 
0-85t/ kk    (50 %)  (40 %) 
86-120t/kk  (65%)  (50%) 
alle 35t/vk  (75 %)  (70 %) 
35t/vk tai enemmän  (100 %)  (100 %) 

 


Yksityisenhoidon tuet 

Perhe voi valita kunnallisen päivähoidon sijaan kotihoidon tuen tai yksityisen hoidon tuen. Kunta tukee yksityistä varhaiskasvatusta palvelurahalla. 

Kotihoidon tuki

Alle kouluikäisten lasten vanhemmat voivat kunnallisen päivähoidon vaihtoehtona valita lasten kotihoidon tuen, mikäli perheessä on alle 3 -vuotias lapsi, joka ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Kotihoidon tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä sisaruksista, jotka eivät ole kunnallisessa päivähoidossa. Lapsen hoitaja voi olla myös joku muu kuin äiti tai isä. 

Tuki voidaan myöntää heti vanhempainrahakauden päätyttyä. Kotihoidon tuki päättyy viimeistään, kun perheen nuorin lapsi täyttää kolme vuotta. Sitä ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta. Tuensaajan on ilmoitettava Kelaan välittömästi, jos lapsen hoitojärjestelyt tai perheen tulot muuttuvat, jotta tuki maksetaan oikein perustein. Kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha, johon eivät vaikuta perheen tulot ja hoitolisä, johon vaikuttavat perheen yhteenlasketut tulot 

Kotihoidon tukea haetaan Kelalta, josta saa myös lisätietoja. 

Lisätietoja kotihoidon tuesta (Kela.fi)


Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tukea maksetaan, jos perheen alle kouluikäistä lasta hoitaa kunnan hyväksymä palkattu hoitaja. Tukea ei voi saada, jos lapsi on kunnallisessa päivähoidossa. Yksityisen hoidon tukea voi hakea toinen lapsen vanhemmista tai muu huoltaja. Yksityisen hoidon tuki maksetaan suoraan yksityiselle palvelun tuottajalle. Yksityisen hoidon tuki on verotettavaa tuloa päivähoidon tuottajalle, mutta ei tukea hakevalle perheelle. 

 Vanhemmat voivat palkata omaan kotiin yksityisen hoitajan vähintään kuukauden kestävällä työsopimuksella. Päivähoidon tuottaja on henkilö, jonka kanssa perhe on tehnyt työsopimuksen ja jonka kunta on hyväksynyt päivähoidon tuottajaksi. Myös sukulainen voi toimia päivähoidon tuottajana. Yksityisen hoidon tukea ei kuitenkaan makseta, jos päivähoidon tuottaja asuu lapsen kanssa samassa taloudessa. Hyväksyntää varten päivähoidon tuottaja varaa ajan Laukaan kunnan yksityisen päivähoidon ohjaajalta. Tapaamisessa hoitajalla tulee olla mukana henkilöllisyystodistus, kopio työsopimuksesta ja selvitys päivähoidon tuottajasta-lomake (lomake WH2). 

Lasten yksityisen hoidon tukea haetaan Kelalta (lomake WH1). Hakemuksen liitteeksi tarvitaan päivähoidon tuottajan selvitys päivähoidon tuottajasta –lomake (lomake WH2). Lomakkeet ja lisätietoja löytyvät osoitteesta Kela.fi. 

Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha, johon vaikuttaa lapsen varhaiskasvatusoikeus ja hoitolisä, johon vaikuttavat perheen tulot. Jokaisella lapsella on oikeus saada 20 tuntia varhaiskasvatusta viikossa. Tätä laajempi varhaiskasvatusoikeus on lapsella, jonka vanhemmat tai muu huoltaja                 

    • työskentelee kokoaikaisesti 
    • opiskelee päätoimisesti 
    • toimii yrittäjänä 
    • työskentelee osa-aikaisesti (työmatkoineen yli 20 tuntia viikossa) 
    • osallistuu työllistymistä edistävään palveluun, kuntoukseen tai muuhun vastaavaan toimeen 

Lisätietoja yksityisen hoidon tuesta (Kela.fi)


Varhaiskasvatuksen palveluraha

Rautalammilla on käytössä varhaiskasvatuksen palveluraha, joka myönnetään perheelle varhaiskasvatuksen järjestämiseksi yksityisessä perhepäivähoidossa. Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelurahaa haetaan eDaisy-järjestelmän kautta. 

Varhaiskasvatuksen palvelurahan periaatteet (PDF) 

Lisätietoja varhaiskasvatuksen palvelurahasta antaa: