Maksut, tuet ja lisät

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut. Sähköinen asiointi: hakeminen, muutosilmoitukset sekä tulotietojen ilmoittamiset.

Varhaiskasvatuksen palvelu on lähtökohtaisesti maksullista. Varhaiskasvatuspalvelusta peritään kuukausimaksu. Kunnallisesti järjestetyn palvelun maksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Korkein maksu on 1.8.2020 alkaen 288 €/kk. Hoitomaksut peritään kuukausittain jälkikäteen.

Palvelun alkaessa perheen tulee tehdä tuloselvitys hoidon aloittamiskuukautta seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä. Mikäli selvitystä ei ole tehty määräpäivään mennessä, varhaiskasvatuspalvelusta peritään korkein maksu.

Tilapäisestä varhaiskasvatuspalvelun käytöstä (tarve enintään 5 pv/kk) peritään asiakasmaksua kokopäiväpalvelusta 17 €/pv ja osapäiväpalvelusta (enintään 5 h) 10 €/pv.

Hyvitykset

Maksuhyvitys koulujen lomien aikana (kesäaikana hyvityskausi on 1.6.-31.8.)

Varhaiskasvatuspalvelun ja koulujen loma-aikoina suositellaan lomaa niille lapsille, joilla ei ole vanhempien työstä tai opiskelusta johtuen hoidon tarvetta. Palvelusta ei peritä maksua, mikäli loma-aikojen poissaolot on ilmoitettu määräaikaan mennessä ja kestävät 42 vrk  ja muina koulujen loma-aikoina 1 viikon. Määräaika ja mahdollinen maksuhyvitys ilmoitetaan erikseen loma-aikojen hoitotarpeen kyselyn yhteydessä huoltajien käyttöliittymän DaisyFamilyn kautta.

Sopimuskäytäntö

Maksua määritettäessä otetaan tuloina huomioon lapsen, hänen vanhemman tai muun huoltajan sekä näiden kanssa yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.  Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on 289 euroa ja alin perittävä maksu on 27 euroa (rajat muuttuneet elokuussa 2018). Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50% ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 145 euroa, hoidontarpeen ollessa yli 151 tuntia kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20% nuorimman lapsen maksusta. 

Asiakasmaksuihin liittyvät tulotiedot ilmoitetaan eDaisyn kautta. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Sopimus varhaiskasvatuspalvelun määrästä: 

 

SOVITTU HOITOAIKA KUUKAUDESSA: 

(rastita haluamasi vaihtoehto) 

 

Varhaiskasvatuspalvelun määrä ja sitä vastaava maksuosuus kokopäivähoidon maksusta 

Esiopetuksen (4t/pv) lisäksi tarvittavan varhaiskasvatuspalvelun määrä esiopetuksen toimintapäivinä ja maksuosuus kokopäivähoidon maksusta 
0-85t/ kk    (50 %)  (40 %) 
86-120t/kk  (65%)  (50%) 
alle 35t/vk  (75 %)  (70 %) 
35t/vk tai enemmän  (100 %)  (100 %) 

 


Varhaiskasvatuksen palveluraha

Rautalammilla on käytössä varhaiskasvatuksen palveluraha, joka myönnetään perheelle varhaiskasvatuksen järjestämiseksi yksityisessä perhepäivähoidossa. Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelurahaa haetaan eDaisy-järjestelmän kautta. 

Varhaiskasvatuksen palvelurahan periaatteet (PDF) 

Lisätietoja varhaiskasvatuksen palvelurahasta antaa: