Maksut, tuet ja lisät

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen palvelu on lähtökohtaisesti maksullista. Varhaiskasvatuspalvelusta peritään kuukausimaksu. Kunnallisesti järjestetyn palvelun maksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Korkein maksu on 1.3.23 alkaen 295 €/kk. Hoitomaksut peritään kuukausittain jälkikäteen.

Uusien asiakkaiden tulee toimittaa perheen tulotiedot maksun määräämiseksi tai antaa suostumus korkeimpaan asiakasmaksuun kuukauden kuluessa varhaiskasvatuksen aloittamisesta. Mikäli tulotietoja ei toimiteta asiakasmaksuihin määräaikaan mennessä, voidaan periä korkein asiakasmaksu (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista § 5). 

Tulojen muutoksesta tulee ilmoittaa viipymättä päiväkodin johtajalle.

Kuukausimaksut

 • Yhdestä varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta enintään 295 euroa
 • Toisesta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta peritään 40% maksu, enintään 118 euroa
 • Perheen muiden lasten maksu on 20 % perheen nuorimman lapsen maksusta
 • alin kuukausimaksu on 28 euroa ja kaikkein pienituloisimmilta perheiltä maksua ei peritä.
 • Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa osa-aikaisesti, maksu on kokoaikaista maksua pienempi.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta.

____________________________________________________________

Kunnallisen varhaiskasvatuksen maksuihin ja palvelusetelin suuruuteen vaikuttavat

 • perheen koko
 • palvelun tarve (varattu aika)
 • poissaolot
 • tulot ennen verojen vähentämistä

Tulorajat maksuille

Perheen koko (henkilöä) Maksu alkaen 28 € / kk, kun tulot vähintään Maksu 295 € / kk, kun tulot enemmän kuin
2 4 136 6 627
3 5 260 7 751
4 5 937 8 428
5 6 615 9 106
6 7 290 9 781

Hoidontarpeen vaikutus maksun määrään

 

SOVITTU HOITOAIKA KUUKAUDESSA: 

 

 

Varhaiskasvatuspalvelun määrä ja sitä vastaava maksuosuus kokopäivähoidon maksusta 

Esiopetuksen (4t/pv) lisäksi tarvittavan varhaiskasvatuspalvelun määrä esiopetuksen toimintapäivinä ja maksuosuus kokopäivähoidon maksusta 
0-85h/kk  (50 %)  (40 %) 
86-120h/kk  (65%)  (50%) 
121-150h/vk  (75 %)  (70 %) 
150-h/vk (100 %)  (100 %) 

____________________________________________________________

Tulotietojen ilmoittaminen

Asiakasmaksuihin liittyvät tulotiedot ilmoitetaan eDaisyn kautta. Kaikista tuloista tulee toimittaa tositteet. Maksupäätös perustuu tuloselvitykseen ja/tai käytettyihin tulorekisteritietoihin. Huomioon otettavia tuloja ovat:

 • bruttotulot, joista tulee toimittaa viimeisin tilinauha
 • työttömyys- tai sairauspäivärahapäätös
 • Kelan maksama joustava tai osittainen hoitoraha
 • työmarkkinatuki opiskeluun
 • kuntoutusraha
 • eläkkeet / myös lapselle maksettavat eläkkeet
 • pääomatulot
 • omaishoidontuki
 • vuorotteluvapaakorvaus
 • lapselle maksettava elatusmaksu
 • maksetut elatusmaksut huomioidaan vähennyksenä

Toimitathan tuloista tarvittavat liitteet maksun määrittämiseksi.

Yrittäjän tuloselvitykseen tarvittavat liitteet

Maksun määrästä tulee tieto eDaisyn kautta. Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Rautalammin kunnan hyvinvointilautakunnalle 30 vrkn kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta päätöksen mukana tulevien ohjeiden mukaisesti.

____________________________________________________________

Maksuhyvitykset

Asiakasmaksusta hyvitetään:

 • lomakauden aikana olevista poissaoloista (1.5.-30.9.23 välillä). Hyvitys suoritetaan, mikäli poissaolon määrä on lomakauden aikana 42 päivää tai muiden koulujen lomien-aikana 1 viikko. Poissaolosta on ilmoitettava 16.4.23 mennessä.
 • perhepäivähoitajan poissaolon ajalta

Määräaika ja mahdollinen maksuhyvitys ilmoitetaan erikseen myös loma-aikojen hoitotarpeen kyselyn yhteydessä huoltajien käyttöliittymän DaisyFamilyn kautta. Varhaiskasvatuspalvelun ja koulujen loma-aikoina suositellaan lomaa niille lapsille, joilla ei ole vanhempien työstä tai opiskelusta johtuen hoidon tarvetta.


Varhaiskasvatuksen palveluraha

Rautalammilla on käytössä varhaiskasvatuksen palveluraha, joka myönnetään perheelle varhaiskasvatuksen järjestämiseksi yksityisessä perhepäivähoidossa. Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelurahaa haetaan eDaisy-järjestelmän kautta. 

Varhaiskasvatuksen palvelurahan periaatteet (PDF) 

Lisätietoja varhaiskasvatuksen palvelurahasta antaa: