Ympäristönsuojelu

Rautalammin ympäristönsuojelu- ja maa-aineslain tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena toimii Rautalammin ympäristölautakunta.

Ympäristötarkastaja Milla Saarinen on Rautalammilla paikalla kahtena päivänä viikossa. Tapaaminen kannattaa sopia etukäteen.

Ympäristönsuojelulain mukaiset luvat ja ilmoitukset

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista on tehtävä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lisätietoa täältä

Maa-ainesten otto

Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin kotitarvekäyttöön vaatii maa-aineslain mukaisen luvan. Lupa haetaan kunnasta, jossa maa-alue sijaitsee. Jos maa-aineksen kotikäyttö ylittää 500 kiintokuutiometriä, siitä on tehtävä ilmoitus kuntaan.

Lupaharkinnassa otetaan huomioon maa-aineislain mukaiset ympäristöehdot. Kunta myös valvoo maa-ainesten ottamista alueellaan. Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava vuosittain kunnan lupaviranomaiselle, minkä verran ja mitä maa-ainesta on otettu.

Maa-ainesten ottamiseen liittyvät lupahakemukset ja ilmoitukset löydät täältä.

Nitraattiasetus

Kunnan ympäristöviranomainen valvoo ns. nitraattiasetuksen noudattamista ja tarkastaa ilmoitukset lannan varastoinnista aumassa sekä lannan levityksestä poikkeusoloissa (marraskuussa).

Nitraattiasetuksella säädellään muiden muassa kemiallisten ja orgaanisten lannoitteiden (lanta, orgaaniset lannoitteet) käyttöä, lannan varastointia ja erilaisten rakennelmien sijoittamista.

Lisätietoa maatalouden vesiensuojelusta

Lomakkeet

Jäteveden käsittely
Poikkeamishakemus_jätevesien_käsittelyvaatimuksista

Selvityslomake_kiinteistön_jätevesijärjestelmästä

Liite_2_Jätevesijärjestelmän_kuvausLiite_

Liite_3A_Jätevesien_vähäisyys

Liite_3B_Liittäminen_viemäriverkkoon

Liite_3C_Elämäntilanteet

Liite_3D_Varallisuus

Vapautushakemus_vesijohtoon_&_viemäriin_liittymisestä

Lannan käsittely
Ilmoitus_lannan_aumaamisesta_(patterointi)

Ilmoitus_lannan_levittämisestä_poikkeusolosuhteissa_(marraskuu)

Kotitarveotto
Maa-ainesten_kotitarveottoilmoitus

Luvan haltijan vaihdos
Ilmoitus_luvan_haltijan_vaihtumisesta

PikkuMara
Ilmoitus_jätteen_vähäisestä_hyödyntämisestä_maarakentamisessa

Valvontasuunnitelma ja taksat

Ympäristönsuojelun_valvontasuunnitelma_vuosille_2024-2026

Maa-aines taksa ja ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, 1.3.2024 lähtien.

Maa_ainestaksa_RL_Ymp.ltk._15.2.2024_§8

Ympäristönsuojelun_maksutaksa_RL_Ymp.ltk._15.2.2024_§9

Selvitys naapurien kuulemisesta

Tekninen toimi

Lomake, jolla ilmoitetaan naapurille maa-ainestenottoa koskevasta lupahakemuksesta. (Maa-aineslaki 13 §, Vn A maa 3 § (926/2005)) Hakijan suorittama kuuleminen.

Lataa