Terveystieto

Pakollinen kurssi

TE1 Terveyden perusteet

Kurssilla syvennetään perusopetuksen aikana opittua terveysosaamista ja ymmärrystä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Lisäksi opitaan tunnistamaan ja arvioimaan terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, lähiyhteisöissä ja ympäristöissä sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Keskeistä on myös itsehoitovalmiuksien ja arjen terveysosaamisen kehittäminen, mielenterveyden suojaaminen sekä ajankohtaisten ja opiskelijoiden esille nostamien asioiden käsittely.

Keskeisiä sisältöjä ovat terveyttä edistävä liikunta ja ravinto, painonhallinta, uni ja lepo, seksuaaliterveys, opiskeluhyvinvointi, omasta terveydestä huolehtiminen ja muut itsehoitovalmiudet sekä hätäensiapu, riippuvuuden eri muodot, tupakka, alkoholi ja huumeet, peli- ja nettiriippuvuus, kansantaudit ja keskeiset tartuntataudit.

Syventävät kurssit

TE2 Ihminen, ympäristö ja terveys

Kurssilla tarkastellaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta voimavarana ja perehdytään sosiaaliseen kestävyyteen osana kestävän tulevaisuuden tavoitteita. Keskeistä on myös tarkastella perimän ja ympäristöön liittyvien tekijöiden yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn.

Keskeisiä sisältöjä ovat perimän, luonnonympäristöjen ja rakennetun ympäristön sekä psykososiaalisen ympäristön ja yhteisöjen terveysvaikutukset, terveys ja elämänkulku, kuolema osana elämänkulkua, ihmissuhteet ja sosiaalinen tuki, seksuaalisuus ja seksuaalioikeudet sekä seksuaali- ja lisääntymisterveys, mielenterveyttä suojaavat ja kuormittavat tekijät, erilaiset kriisit ja niiden kohtaaminen, työhyvinvointi ja ergonomia, turvallisuus ja väkivallan ehkäisy sekä media- ja kulttuuriympäristön ja terveysviestinnän merkitys ja kriittinen tulkinta

TE3 Terveyttä tutkimassa

Kurssilla luodaan kokonaiskuvaa terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historiallisista kehityslinjoista ja tulevaisuuden haasteista pääpiirteissään. Kurssilla vahvistetaan opiskelijan valmiuksia hankkia ja arvioida terveyteen liittyvää tutkimus- ja arkitietoa ja soveltaa terveysosaamistaan aktiivisena kansalaisena. Kurssilla perehdytään terveyteen vaikuttavien tekijöiden kriittiseen arviointiin ja pohditaan tutkimuksen ja päätöksenteon mahdollisuuksia terveyden edistämisessä lähiyhteisöissä, yhteiskunnassa ja globaalisti.

Keskeisiä sisältöjä ovat yhteiskunnallisten olosuhteiden, terveys- ja muun yhteiskuntapolitiikan, tieteellisen tutkimuksen, terveyskäsitysten ja teknologian kehitys, muutos ja yhteydet väestön terveyteen, terveys- ja sosiaalipalvelujen kehitys, muutos ja yhteydet väestön terveyteen sekä keskeiset terveys- ja sosiaalipalvelujen toimijat, terveyserot ja niihin vaikuttavat tekijät Suomessa ja maailmalla, terveyserojen kaventaminen, terveyden ja terveyskäyttäytymisen tutkiminen, keskeiset terveyteen ja sairauteen liittyvät eettiset ja oikeudelliset kysymykset, potilaan oikeudet, globaalit terveyskysymykset ja niihin vaikuttaminen.

Koulukohtaiset kurssit

TE4 Terveystiedon kertauskurssi 0,5 ov

Puolikkaan kurssin tavoitteena on valmentautua yo-kirjoituksiin kertaamalla pääpiirteittäin aiemmin opiskeltuja kursseja. Pääpaino on kuitenkin harjoitella eri näkökulmien löytämistä ja mallivastausten laatimista erilaisiin tehtävätyyppeihin vanhojen yo-kysymysten avulla. Lisäksi tutustutaan YTL:n reaalinkirjoitusohjeisiin.