Lyhyt matematiikka

Pakolliset kurssit

MAY1 Luvut ja lukujonot

Tämä on kaikille yhteinen matematiikan kurssi, jonka jälkeen valitaan pitkä tai lyhyt matematiikka. Kurssin aiheita ovat reaaliluvut, peruslaskutoimitukset, prosenttilaskenta, funktio, kuvaajan piirtäminen, tulkinta, lukujonot, logaritmi ja potenssi sekä näiden välinen yhteys. Eksponenttiyhtälö.

MAB02 Lausekkeet ja yhtälöt

Tavoitteena on mm., että opiskelija harjaantuu käyttämään matematiikkaa arkielämän ongelmissa. Kurssin aiheina: Polynomilausekkeet. Toisen asteen polynomifunktio. Ensimmäisen asteen ja toisen asteen yhtälöiden sekä yhtälöparien  ratkaiseminen graafisesti ja laskemalla. Suureiden välinen verrannollisuus ja lineaarinen riippuvuus.

MAB03 Geometria

Kuvioiden yhdenmuotoisuus. Suorakulmaisen kolmion trigonometriaa ja Pythagoraan lause. Kuvioiden ja avaruuskappaleiden pinta-alojen ja tilavuuden määrittäminen. Geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa.

MAB04 Matemaattisia malleja

Lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen. Potenssiyhtälöiden ratkaiseminen. Eksponenttiyhtälöiden ratkaiseminen logaritmien avulla. Lukujonot matemaattisena malleina.

MAB05 Tilastot ja todennäköisyys

Tilasto- ja todennäköisyyslaskentaa.

MAB06 Talousmatematiikka

Keskeisiä aiheita ovat mm. indeksit, lainat, säästäminen, valuutat ja verotus. Myös lukujonojen ja summien soveltamista. Prosenttilaskennan taidot syvenevät tällä kurssilla.

Syventävät kurssit

MAB07 Matemaattinen analyysi

Polynomifunktion derivaatta eli muutosnopeus ja sen tarkastelu graafisesti ja laskemalla. Polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen sekä polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon laskeminen. Sovelluksia.

MAB08 Tilastot ja todennäköisyys II

Vahvistetaan ja monipuolistetaan tilasto- ja todennäköisyyslaskennan tietoja ja taitoja. Keskeisiä aiheita ovat mm. normaalijakauma, normittaminen, toistokoe, binomijakauma ja luottamusvälin käsite.

Koulukohtaiset kurssit

MAB09 Abikurssi

Kerrataan lukion lyhyen matematiikan oppimäärän keskeisiä aiheita ja harjoitellaan  ylioppilaskokeen tehtäviin vastaamista. Kurssi suoritetaan viimeisenä matematiikan kurssina.

MAB10 Johdantokurssi

Kurssin tavoitteena on tukea ja motivoida opiskelijaa pääsemään kiinni matematiikan opiskeluun. Kerrataan lukiossa tarvittavia peruskoulun matematiikan asioita ja opiskellaan ennakoiden vähän uuttakin.

MAB11

Sellainen pitkän matematiikan hyväksytysti suoritettu kurssi, jolla ei ole suoraan korvaavuutta lyhyen matematiikan kurssiin.

MAB12

Sellainen pitkän matematiikan hyväksytysti suoritettu kurssi, jolla ei ole suoraan korvaavuutta lyhyen matematiikan kurssiin.