Äidinkieli ja kirjallisuus

Pakolliset kurssit

ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus

Kurssilla opitaan tulkitsemaan, kirjoittamaan ja arvioimaan erilaisia tekstejä. Lisäksi kehitetään tiedonhankinnan ja lähdekritiikin taitoja. Opiskelijan puhumisen ja ryhmäviestinnän taidot kehittyvät tavoitteelliseen ja tarkoituksenmukaiseen suuntaan.

ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti

Kurssilla opiskelija saa yleiskuvan siitä, mikä merkitys kielellä ja kulttuurilla on yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle. Opiskelija oppii Suomen kulttuurisesta ja kielellisestä moninaisuudesta ja suomen kielen asemasta muiden kielten joukossa. Lisäksi puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien suunnittelu, muokkaminen, laatiminen ja arviointi tulevat tutuksi.

ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

Kurssilla tutustutaan kaunokirjallisuuden eri lajeihin ja niiden analyysiin. Kaunokirjallisuuden erittelyn taitoja monipuolistetaan ja tulkinnan perustelun taitoja harjoitellaan. Käsitys kielen taiteellisesta tehtävästä ja kulttuurisesta merkityksestä syvenee.

ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen

Kurssilla syvennetään kriittistä lukutaitoa ja perustelun taitoja niin kirjoitetussa kuin puhutussa tekstissä. Opiskelijat tarkastelevat vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoja sekä tekstien ideologisia ja eettisiä lähtökohtia. Lisäksi kurssilla tarkastellaan kirjallisuuden, muun taiteen ja median yhteiskunnallista vaikutusta ja kulttuurista merkitystä.

ÄI5 Teksti ja konteksti

Kurssilla perehdytään suomalaisen kaunokirjallisuuden ja maailmankirjallisuuden keskeisiin teoksiin. Myös niiden tyylipiirteet ja kontekstit tulevat tutuiksi. Opiskelija harjaantuu erittelemään, tulkitsemaan ja tuottamaan erityylisiä ja -lajisia tekstejä sekä kehittämään omia suullisia ja kirjallisia ilmaisutapojaan.

ÄI6 Nykykulttuuri ja kertomukset

Kurssilla tarkastellaan nykykulttuurin ilmiöitä erityisesti kertomusten ja kertomuksellisuuden näkökulmasta. Lisäksi käsitys kielen ja tekstien merkityksestä kulttuurissa syvenee. Opiskelija syventää tietojaan nykykulttuurista ja sen moninaisuudesta sekä kykyään toimia eettisesti vuorovaikutustilanteissa.

Syventävät kurssit

ÄI7 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti)

Kurssilla syvennetään ja monipuolistetaan puhe- ja vuorovaikutustaitoja ja niihin liittyviä tietoja. Opiskelijan viestintärohkeus sekä esiintymis- ja ryhmätaidot kehittyvät. Myös kyky arvioida puhe- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä syvenee. Opiskelija voi suorittaa toisen asteen puheviestintätaitojen päättökokeen eli Puhvi-kokeen.

ÄI8 Kirjoittamistaitojen syventäminen

Kurssilla käsitellään ajankohtaisia kulttuurin, median ja yhteiskunnallisen keskustelun aiheita keskustellen ja kirjoittaen. Opiskelija syventää taitojaan tuottaa erilaisia tekstejä, erityisesti asiatyylisiä laajoja aineistopohjaisia tekstejä. Lisäksi oman tekstin näkökulman valinnan, aiheen käsittelyn, lähteiden valinnan, ajattelun itsenäisyyden ja ilmaisun omaäänisyyden taidot syvenevät.

ÄI9 Lukutaitojen syventäminen

Kurssilla harjaannutaan lukemaan tekstejä analyyttisesti, kriittisesti, eläytyvästi ja luovasti sekä tulkitsemaan niitä puhuen ja kirjoittaen. Samalla kriittinen ja kulttuurinen lukutaito kehittyy ja lukustrategiat varmentuvat. Lisäksi opiskelija monipuolistaa taitojaan eritellä, tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä.

Chatbot