Hevosopinnot

Hevoskurssit

Ratsastuskurssit 1-6

Tavoite

Opiskelija tutustuu ratsastuksen eri lajeihin monipuolisesti etsien itseään kiinnostavaa osa-aluetta/osa-alueita, jossa/joissa hän alkaa kehittää taitojaan. Lähtötason arviointi itsenäisesti ja ohjauksessa.

Opiskelija kykenee etenemään henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti ja kehittämään itseään ratsastajana huomioiden omat edellytyksensä. Opiskelija tutustuu ratsastuksen eri lajeihin monipuolisesti löytäen itseään kiinnostavan osa-alueen/osa-alueita, jossa/joissa hän kehittää taitojaan.

Opiskelija etenee henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti ja kehittää itseään ratsastajana monipuolisesti eri lajeissa sekä erityisesti valitsemassaan osa-alueessa.

Henkilökohtaisissa tavoitteissa opiskelija syventyy valitsemaansa osa-alueeseen kehittäen edelleen taitojaan monipuolisesti.

Opiskelijan on mahdollista syventyä valitsemaansa ratsastuksen osa-alueeseen /lajiin ja saada ohjausta myös kilpailuihin valmentautumisessa. Kurssit voi suorittaa myös lajisuuntautumatta.

Sisältö

 • kouluratsastus, rataesteratsastus, kenttäkilpailu
 • henkilökohtaiset tavoitteet
 • perusistunta ja tasapainoharjoitteet

Arviointi: suoritusmerkintä, arviointikeskustelu/numeroarviointi

Vaellusratsastuskurssi (VR1 ja VR2)

Tavoite

Antaa valmiuksia maastoretkien vetämiseen.

Keskeiset sisällöt

Ratsastusta erilaisissa maasto-olosuhteissa eri vuodenaikoina (syksyllä ja keväällä), hevostenhoitoa pitkillä vaelluksilla, maastoreittien valinta, yöpyminen maastossa. Syksyvaellus (VR1) tapahtuu ratsastuskeskuksen / omilla hevosilla ja kevätvaellus (VR2) Arviointi: suoritusmerkintä

Hevosen koulutus ja valmennus

Tavoite: Opiskelija tutustuu nuoren ratsuhevosen koulutuksen ja valmennuksen perusperiaatteisiin ja käytäntöihin. Kurssilla tutustutaan hevosen anatomisen ja fysiologisen rakenteen ja liikkeiden merkitykseen suhteessa hevosen käyttötarkoitukseen.

Sisältö: • hevosnäyttelyt • ratsun urakehitys • ratsun alkukoulutus ja sisäänratsastus

Arviointi: suoritusmerkintä/numeroarviointi 4-10

Hevostaidot

Tavoite: Opiskelija oppii hevosen- ja tallinhoidon perusteet ja pystyy toteuttamaan hevosen ja tallin käytännön hoitotoimenpiteitä huomioiden hevosten hyvinvoinnin, turvallisuustekijät sekä niihin vaikuttavat seikat. Kurssilla on SRL:n hevostaitomerkkien suoritusmahdollisuus.

Sisältö: • hevosen päivittäinen hoito • hoitotoimenpiteet vuositasolla • hevosen valmistaminen erilaisiin tilanteisiin • käytännön tallityöt

Arviointi: suoritusmerkintä/numeroarviointi 4-10

Ratsastusseuratoiminta/yhdistystoiminta

Tavoite: Opiskelija tutustuu rekisteröidyn yhdistyksen toimintaperiaatteisiin ja omiin toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksiinsa ratsastusseuratoiminnassa tai muun seuran/yhdistyksen toiminnassa. Kurssin aikana opiskelijat toteuttavat projektin valitsemansa ratsastusseuratoiminnan osa-alueelta tai vaihtoehtoisesti muun seuran tai yhdistyksen osa-alueelta. Puolet kurssiajasta on varattu projektin toteuttamiseen.

Sisältö:  • seuran organisaatio • seuratoiminnan osa-alueet • toimihenkilötehtävät

Arviointi: suoritusmerkintä/numeroarviointi 4-10

Hevosenhoito  (HH)

Tavoite

Opiskelija oppii toimimaan päivittäisessä hevosten ja tallin hoidossa huomioiden hevosten hyvinvoinnin, turvallisuustekijät sekä niihin vaikuttavat seikat. Kurssi tarjoaa valmiudet itsenäiseen ja kokonaisvaltaiseen hevosenhoitoon teoriassa ja käytännössä.

Keskeiset sisällöt

 • hevosen päivittäinen hoito
 • hoitotoimenpiteet vuositasolla
 • varustehuolto ja ”-oppi”
 • hevosen valmistaminen erilaisiin tilanteisiin
 • käytännön tallityöt

Arviointi: suoritusmerkintä/ numeroarviointi 4 – 10

Hevosen terveydenhuolto (HTH)

Järjestetään kahtena ½-kurssina

Tavoite

Opiskelija tuntee hevosen normaalin anatomian ja fysiologian siten että pystyy tunnistamaan onko hevonen terve vai sairas. Opiskelija osaa ensiavun ja hallitsee lääkityksiin liittyvän lainsäädännön ja kirjanpidon.

Keskeiset sisällöt

 • lääkintä ja lääkintälaki
 • tallin lääkekaappi
 • terveydenhuollon kirjanpito
 • ruoansulatuskanavan toiminta ja –sairaudet
 • hengitystie-elinten toiminta ja –sairaudet
 • lisääntymiselinten toiminta ja –sairaudet
 • liikuntaelinten sairaudet
 • tapaturmat ja onnettomuudet
 • varsominen ja pikkuvarsa

Arviointi: Suoritusmerkintä

Hevostalous (HT)

Tavoite

Opiskelija tutustuu hevostalouden historiaan Suomessa ja muualla ja oppii tuntemaan nykypäivän hevostalouden yrittäjyyden realiteetit, uhkat ja mahdollisuudet.

Keskeiset sisällöt

 • hevostalouden historiaa
 • nykypäivän hevostalous Suomessa
 • hevostalousyrittäminen
 • tutustumista erilaisiin hevostalousyrityksiin

Arviointi: suoritusmerkintä /numeroarviointi 4 – 10

Ratsastuksen teoria (RT)

Tavoite

Opiskelija oppii mm. ratsastuksen eri liikkeiden apujenannosta, perusteista sekä niiden oikeasta suorittamisesta teoriassa. Opiskelija tutustuu myös ratsuhevosen kanssa työskentelemiseen maasta käsin sekä ratsastuksen olympialajien kilpailujärjestelmään. Opiskelijalla mahdollisuus suorittaa myös aluekilpailulupakurssi teoriakokeineen kurssin yhteydessä.

Keskeiset sisällöt

 • juoksutus
 • irtohypytys
 • liikkeet
 • kilpailujärjestelmä

Arviointi: suoritusmerkintä/numeroarvostelu 4-10

Rehut ja ruokinta (RR)

Tavoite

Opiskelija oppii suunnittelemaan käytännön ruokinnan hevosen ruoansulatuksen kannalta. Opiskelija tutustuu ravintoaineisiin ja hevosrehuihin.

Keskeiset sisällöt

 • hevosen ruoansulatus
 • vitamiinit ja kivennäiset
 • rehut
 • käytännön ruokinta

Arviointi: suoritusmerkintä/numeroarvostelu 4-10

Valmennus- ja kilpailukurssi (VK)

Tavoite

Opiskelija valmentautuu suunnitelmallisesti harrastamaansa lajiin valmentajan johdolla.

Valmennuksen tavoitteena on ohjata nuoret säännölliseen, päämäärätietoiseen ja vastuulliseen harjoitteluun. Tämän seurauksena heillä on mahdollisuus kehittyä ja saavuttaa edellytystensä mukaiset tulokset ja menestys. Lisäksi valmennuksen tulee edistää opiskelijoiden kasvua itsenäisinä ihmisinä, tukea heidän koulutustaan ja kannustaa heitä elinikäiseen liikunnan harrastamiseen.

Sisältö

Ratsastuskilpailuihin valmentaudutaan Ratsastuskeskuksella pienryhmässä, muut valmennukset omassa urheiluseuran tms ryhmässä

 • teoria- ja tavoitesuunnittelu
 • valmennukseen osallistuminen
 • kilpailuihin osallistuminen

Arviointi: suoritusmerkintä, arviointikeskustelu/numeroarviointi

TO31 Yrittäjyyskurssi

Tavoitteena on, että opiskelija
–  saa perustietoja yrittäjyydestä käytännön läheisesti ja tekemällä oppien

–  tutustuu paikalliseen yrityskenttään ja mahdollisuuksiin yrittämiseen

–  löytää itsestään sisäisen yrittäjän piirteitä

Yrittäminen ratsastuskoulussa:

–  tutustuu ratsastuskouluyrityksen toiminnan perusperiaatteisiin, työntekijöiden toimenkuviin ja

toiminnan osa-alueiden toteuttamiseen
Keskeiset sisällöt

Kurssin voi tehdä painottaen yrittämiseen ratsastuskoulussa
Kurssin keskeisinä sisältöinä ovat mm. tutustuminen yrityksen aloittamiseen liittyviin seikkoihin, markkinointiin, tuotekehittelyyn, paikallisten yrittäjien vierailut ja vieraiden vastaanottaminen, yritysideoiden kriittinen tarkastelu ja omien yrittäjäominaisuuksien löytäminen. Puolet kurssiajasta on varattu projektin toteuttamiseen

Yrittäminen ratsastuskoulussa:

 • yrittäminen ratsastuskoulussa
 • Suomen Ratsastajainliiton asettamat ratsastustallien ja –koulujen laatukriteerit
 • oma toiminta ratsastuskouluympäristössä. Kurssin aikana opiskelijat toteuttavat projektin

valitsemansa ratsastuskoulutoiminnan osa-alueelta. Puolet kurssiajasta on varattu projektin

toteuttamiseen.
Arviointi: suoritusmerkintä/numeroarviointi 4-10