Kemia

Pakollinen kurssi

KE01 Kemiaa kaikkialla

Kemian merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä.

Atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä pääpiirteissään.

Alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuudet ja niiden selittäminen rakenteen, sidosten ja poolisuuden avulla.

Turvallinen työskentely, aineiden erotusmenetelmät ja ominaisuuksien tutkiminen.

Syventävät kurssit

KE02 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa

Kemian merkitys hyvinvoinnin ja terveyden kannalta.

Orgaanisten yhdisteiden kuvantaminen eri malleilla, avaruusrakenne ja isomeria. Ainemäärän ja liuosten pitoisuuden laskeminen.

Liuosten valmistus. Aineen rakenteen analyysimenetelmiä.

KE03 Reaktiot ja energia

Kemian merkitys energiaratkaisujen ja ympäristön kannalta.

Kemiallisen reaktion kirjoittaminen symbolein.

Epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden reaktioita ja niiden sovelluksia.

Aineen ja energian häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa. Yksinkertaisia laskuja.

Kaasujen ominaisuudet ja tilanyhtälö.

Reaktioiden kokeellista tutkimista. Titraus analyysimenetelmänä.

KE04 Materiaalit ja teknologia

Kemian merkitys teknologiassa ja yhteiskunnassa.

Metallien ja polymeerien ominaisuudet, käyttö ja elinkaari.

Atomin ulkoelektronirakenne ja jaksollinen järjestelmä sekä alkuaineiden jaksolliset ominaisuudet.

Hapetus-pelkistysreaktiot. Sähkökemiaa.

Kemiallisiin reaktioyhtälöiden soveltaminen laskennallisesti.

Tutkimuksen tai ongelmaratkaisun ideointi ja suunnittelu.

KE05 Reaktiot ja tasapaino

Kemian merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Kemiallisen reaktion nopeus ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Kemiallisen reaktion tasapaino ja tasapainotilaan vaikuttaminen.

Tasapainoon liittyvät graafiset esitykset.

Happo-emästasapaino, pH ja puskuriliuokset.

Tasapainon laskennallinen käsittely.

Tutkimustulosten ja –prosessin arviointi.

Koulukohtaiset kurssit

KE06 Kertauskurssi

Kerrataan lukiokemian keskeistä sisältöä ja harjoitellaan vastaamaan kemian ylioppilaskokeen tehtäviin. Syvennetään kemian kokonaiskuvaa.

KE07 Kokeellisen kemian kurssi

Kurssilla tehdään lukion kemian opiskelua tukevia ja täydentäviä laboratoriotöitä ja laaditaan niistä työselostus tai muu kirjallinen. Tavoitteena on oppia oikeita ja turvallisia työtapoja ja –menetelmiä sekä laboratoriovälineiden käyttöä. Kurssiin voi sisältyä myös vierailu esim. yliopiston kemian laboratorioon.

Kurssin pohjaksi suositellaan ainakin kursseja ke1 ja ke2.