Hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin tarkistaminen

11.1.2019 — 15:02

Hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin tarkistaminen

Tulvariskilain (620/2010, 20 §) mukaan tulvariskien alustava arviointi ja merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen tarkistetaan tarpeellisin osin kuuden vuoden välein. Hulevesitulvariskien alustava arviointi tehdään toteutuneista tulvista sekä ilmaston ja vesiolojen kehittymisestä saatavissa olevien tietojen perusteella ottaen huomioon myös ilmaston muuttuminen pitkällä aikavälillä.
Hulevedellä tarkoitetaan taajaan rakennetulla alueella maan pinnalle tai muille vastaaville pinnoille kertyvää sade- tai sulamisvettä. Hulevesiä johdetaan pääasiassa verkostossa, johon kuuluvat muun muassa ojat ja hulevesi- tai sekaviemärit.
Alustavan arvioinnin perusteella Rautalammin kunnan päätösehdotus on, ettei kunnan alueella ole tulvariskilain 8§ mukaisia merkittäviä tulvariskikohteita.


Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon tulvan todennäköisyys sekä seuraavat tulvasta mahdollisesti aiheutuvat yleiseltä kannalta katsoen vahingolliset seuraukset:
1) vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle;
2) välttämättömyyspalvelun, kuten vesihuollon, energiahuollon, tietoliikenteen, tieliikenteen tai muun vastaavan toiminnan, pitkäaikainen keskeytyminen;
3) yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja turvaavan taloudellisen toiminnan pitkäaikainen keskeytyminen;
4) pitkäkestoinen tai laaja-alainen vahingollinen seuraus ympäristölle; tai
5) korjaamaton vahingollinen seuraus kulttuuriperinnölle.
Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon myös alueelliset ja paikalliset olosuhteet.

Kunnan jäsenille ja osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä Rautalammin hulevesitulvariski -alueista ja päätösehdotuksesta. Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa 12.2.2019 mennessä osoitteeseen:

Rautalammin kunta
Kuopiontie 11
77700 Rautalampi
tai sähköisesti osoitteeseen antti.tuppura@rautalampi.fi

 

kuulutus tulvariskialueet

hulevesitulvariski kartta

« Uutishuone