Merkinnät käyttäjältä Taija Miettinen

Rautalammin kirkonkylän yleiskaavan uusiminen: ehdotus nähtävillä uudelleen 31.10. – 29.11.2017.

Rautalammin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä osoitteessa Kuopiontie 11 on julkisesti nähtävänä 31.10. – 29.11.2017 välisenä aikana seuraava kaavamuutos:

Rautalammin kirkonkylän yleiskaavan uusiminen, ehdotus:

Yleiskaavan muutosalue sijaitsee Rautalammin kunnassa, sen keskustaajamassa kirkonkylällä ja sen lähialueilla. Yleiskaavan suunnittelualue käsittää nykyisen asemakaava-alueen lisäksi mm. Kattilavirran, Kokkovuoren, Korholan, Kilpilammen ympäristön, Syväjärven, Tervalammin, Maukosvuoren, Rämäkkävuoren, Talliniemen, Virranniemen, Kiikarvuoren, Loilonvuoren, Kaijärven, ja Ratsastuskeskuksen alueet. Suunnittelualue rajoittuu kirkonkylän eteläpuolella Hankaveden rantayleiskaavaan.Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Maanomistajat ja kaikki, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, voivat esittää kirjallisesti mielipiteensä ja huomatuksensa kunnanhallitukselle ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteella: Rautalammin kunta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi. Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä myös internetsivuilla osoitteessa www.rautalampi.fi/kaavat.

Lisätietoja antaa vs. kunnanjohtaja Merja Koivula-Laukka puh. 040 548 3854, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi tai tekninen johtaja Antti Tuppura puh. 0400 784 570, antti.tuppura@rautalampi.fi.

Rautalammilla 31.10.2017

KUNNANHALLITUS

Pohjois-Konneveden rantaosayleiskaavan muutos, ehdotus nähtävillä 26.9. – 25.10.2017

Rautalammin kunnanvirastossa on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti nähtävillä 26.9. – 25.10.2017 välisenä aikana seuraavat asiakirjat:
Pohjois-Konneveden rantaosayleiskaavan muutos, ehdotus:
Rantaosayleiskaavan muutos koskee Rautalammin kunnan Rautalammin kylässä sijaitsevaa tilaa Kallioniemi 5:79. Rantaosayleiskaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa rakennuspaikan käyttötarkoitusta AM-alueeksi (maatilantalouskeskusten alue).

Kaavaa koskevat kirjalliset mielipiteet ja huomautukset tulee toimittaa Rautalammin kunnanhallitukselle ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella: Rautalammin kunta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi. Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä kunnanviraston yhteispalvelupisteessä osoitteessa Kuopiontie 11 viraston aukioloaikoina sekä kunnan internetsivuilla osoitteessa www.rautalampi.fi/kaavat.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Antti Tuppura, puh. 0400 784 570, antti.tuppura@rautalampi.fi

Rautalammilla 26.9.2017

KUNNANHALLITUS

Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavan hyväksyminen; muutos

Rautalammin kunnanvaltuusto on kokouksessaan 30.5.2017 §:n 37 kohdalla hyväksynyt Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavan 2035. Kaava on käsitely uudelleen valtuustossa 26.9.2017 aiemman virheellisen kirjauksen vuoksi. 26.9.2017 §:n 92 kohdalla kunnanvaltuusto on hyväksynyt Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavan lukuunottamatta tiloja Pajaviita RN:o1:132 ja Lehmiranta RN:o 1:158.

Kunnanvaltuuston päätös ja hyväksytyt kaava-asiakirjat ovat nähtävillä 2.10. – 7.11.2017 välisen ajan Rautalammin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä sekä kunnan internetsivuilla www.rautalampi.fi/kaavat.

Rautalammilla 2.10.2017

KUNNANHALLITUS

Kuulutus vireilläolevasta ympäristölupahakemuksesta tilalle Vataja 14:76 Kerkonkoskella

Maatalousyhtymä Vatajantila Markkanen Simo ja Jussi hakevat ympäristölupaa
Kerkonkosken kylässä osoitteessa Koipiniementie 1237 sijaitsevalle jo olemassa
olevalle lietesäiliölle.

Lupahakemus on nähtävillä Rautalammin kunnan yhteispalvelupisteessa viraston
aukioloaikoina 2.8. – 1.9.2017 välisen ajan.

Lupahakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea,
oikeus muistutuksen tekemiseen sekä muilla henkilöillä ja yhteisöillä oikeus
mielipiteen ilmaisuun. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena
ympäristölautakunnalle ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella: Rautalammin
kunta, ympäristölautakunta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi.
Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Juha Karhu, puh.040 358 7787,
juha.karhu@rautalampi.fi

Rautalammilla 2.8.2017
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Rautalammin kunnan rakennusjärjestys nähtävillä 26.1. – 24.2.2017

Kunnanhallitus on kokouksessaan 23.1.2017 hyväksynyt Rautalammin kunnan rakennusjärjestysehdotuksen ja asettaa sen nyt yhdessä osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa nähtäville. Ehdotus on nähtävillä kunnanviraston yhteispalvelupisteessä 26.1. – 24.2.2017 sekä internetsivuilla osoitteessa www.rautalampi.fi/ajankohtaista. Mahdolliset lausunnot, huomautukset ja muistutukset tulee toimittaa Rautalammin kunnanhallitukselle, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi tai sähköpostiin rautalammin.kunta@rautalampi.fi 24.2.2017 mennessä.

Rautalammilla 26.1.2017

KUNNANHALLITUS
rautalampi_rakennusjarjestys_ehdotus_nähtävillä