Pöytäkirjat

Kunnanhallituksen pöytäkirja 19.10.2015

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 19.10.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Perusturvan toimien ja virkojen muuttamiset
 • Lausunnon antaminen Pohjois-Savon liiton talousarviosta 2016 ja taloussuunnitelmasta 2016-2018
 • Ostotarjous maa-alueesta / KuikkaTrans Oy
 • Kotouttamisjaoston alaisuudessa toimivien projekti- ja toimihenki-löiden valinta kyseisiin tehtäviin
 • Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kuninkaansaaressa tilan Länsiranta RN:o 7:62 osalta
 • Koskenkorva RN:o 4:76 tilan ranta-asemakaava Ihalaiskylässä
 • Metsäorsjoki RN:o 53:2 tilan asemakaava
 • Hännilän ranta-asemakaava
 • Kierinniemen ranta-asemakaava
 • Etelä-Konneveden rantayleiskaavan uusiminen
 • Kirkonkylän yleiskaava
 • Sopimus henkilöiden kuntaan osoittamisesta, kotoutumisen edistä-misestä ja palveluiden käytöstä aiheutuvien kustannusten korvaami-sesta Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa
 • Lähihoitajan toimen täyttölupahakemus
 • Vastaus kunnanvaltuustolle tarkastuslautakunnan arviointikertomuk-sessaan esittämiin havaintoihin
 • Kunnanhallituksen 28.9.2015 tekemän talousarviolainapäätöksen tarkistaminen
 • Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit yhtiön lasku vastikevajauk-sen korvaamisesta
 • Rämäkkävuori RN:o 46:15 tilan kaavamerkinnän muutos
 • Maa-alueiden ostaminen Anna-Liisa Vainikaiselta
 • Ilmoitusasiat
 • Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
 • Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2016
 • Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2016
 • Konserniavustuksen maksaminen Oikarilan Teollisuushallit -yhtiölle

Lataa pöytäkirja

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 14.10.2015

Osasto: Perusturvalautakunta

Kokouspäivä: 14.10.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Lähihoitajan toimen täyttölupahakemus
 • Suomen Punaisen Ristin Rautalammin osaston kuljetustuki- ja toi-minta-anomus
 • Yhteistyösopimus Kansa-koulu, Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano -hankkeen toteutumisesta
 • Rautalammin perusturvan talousarvio vuodelle 2016
 • Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2015
 • Ilmoitusasiat
 • Viranhaltijoiden pöytäkirjat

Salassa pidettävät:

 • Oikaisuvaatimus
 • Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 28.9.2015

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 28.9.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Savonjoen alueen toimimattomat puhelin- ja tietoliikenneyhteydet Rautalammilla
 • Teknisen osaston kanslistin toimen täyttäminen
 • Perusturvaosaston toimistosihteerin toimen täyttäminen
 • Hallintojohtajan eronpyyntö virasta 30.11.2015 alkaen
 • Hallintojohtajan viran täyttäminen
 • Rautalammin kunnan esityksiä hallitusohjelman kokeilutoimintaan liittyen otettavaksi huomioon eri toiminta- ja tehtäväkokonaisuuksis-sa
 • Rautalammin kunnan lausunto ns. kunta- ja palvelurakenneuudistuk-sesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta anne-tun lain muuttamisesta
 • Pakolaiskoordinaattorin ja pakolaisohjaajan määräaikaisten toimien perustaminen
 • Yhteenveto valtuustoseminaarin tuloksista 31.8.-1.9.2015 strategista talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelua varten
 • Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän osakaskokous
 • Ilmoitusasiat
 • Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
 • Kunnan henkilöstön pikkujoulut tai vastaava
 • Rautalammin kunnan ja Savogrow:n välisen palvelusopimuksen hy-väksyminen
 • Gramex ry:n ja Rautalammin kunnan välisen esityskorvaussopimuksen hyväksyminen
 • Lausunnon antaminen Tervon ympäristöterveystoimen talousarvio-esityksestä 2016
 • Fysioterapeutin toimen täyttölupahakemus
 • Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat
 • Talousarviovertailu 1.1.-31.8.2015
 • Talousarviolainan ottaminen

Lataa pöytäkirja

Sivistyslautakunnan kokouspöytäkirja 16.09.2015

Osasto: Sivistyslautakunta

Kokouspäivä: 16.9.2015

Esityslista:

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastaja
 • Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2017
 • Eron myöntäminen / Pöyhönen
 • Viran avoimeksi ilmoittaminen
 • Tiedoksiannot / Viranhaltijapäätökset
 • Lokakuun kokous

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 7.9.2015

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 7.9.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Kunnanviraston avoimien ovien päivä 2.10.2015
 • Elinkeinoryhmän perustaminen
 • Kunnanjohtajan kehityskeskustelu 2015
 • Pakolaisten vastaanottamista koskevat tiedotustilaisuudet ja valmis-telutyöt jatkuvat Rautalammilla
 • Rautalammin verkkosivujen uudistaminen
 • Rautalammin kuntakonsernissa toteutettava yritysvaikutusten arviointi
 • Ilmoitusasiat
 • Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
 • Kuntaorganisaation operatiivisen toiminnan järjestäminen Rautalammin kunnanvirastossa

Lataa pöytäkirja

Ympäristölautakunnna kokouspöytäkirja 3.9.2015

Osasto: Ympäristölautakunta

Kokouspäivä: 3.9.2015

Esityslista:

 • Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee Ihalaiskylässä sijaitsevaa Kotiranta-tilaa RN:o 5:14
 • Öljyisen maa-alueen kunnostuksen jatkotoimenpiteet
 • Lausunto Veikko Raivion hakemukseen maa-aineslain mukaisen kalliokiviaineksen ottamisesta ja murskauksesta Suonenjoen kaupungin Tyyrinmäen kylän tilalla Vornala 778-426-8-6
 • Vastine korkeimmalle hallinto-oikeudelle koskien valitusta Euro Granit Oy:n maa-ainesten ottamisluvasta Diaarin:o 1740/1/15

Lataa pöytäkirja

Perusturvalautakunnan pöytäkirj2.9.2015

Osasto: Perusturvalautakunta

Kokouspäivä: 2.9.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta
 • Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta
 • Opiskelijahuollon ohjausryhmän edustajan nimeäminen
 • Fysioterapeutin toimen täyttölupahakemus
 • Perusturvan toimien ja virkojen muuttamiset
 • Ilmoitusasiat
 • Viranhaltijoiden pöytäkirjat

Lataa pöytäkirja

Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirja 27.08.2015

Osasto: Tekninen lautakunta

Kokouspäivä: 27.8.2015

Esityslista:

 • Lassilan rivitalohankeen suunnittelukustannuksien veloitus Rautalammin Rakennus Oy:ltä
 • Runkovesijohtojen ja –viemäreiden rakentaminen  vesihuoltosuunnitelman mukaan
 • Muutos vesi ja viemärilaitoksen palvelumaksuhinnastoon
 • Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien Kerkonkoskentien ulkoilureittiä
 • Rautalammin kunnan sähkönhankinta 1.1.2016 alkaen
 • Talousarvion toteutuminen
 • Viranhaltijapäätökset
 • Tiedoksiannot

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 25.8.2015

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 25.8.2015

Esityslista:

 • Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Määräalan kaupan purkaminen / Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit
 • Kauppakirjan hyväksyminen teollisuushallitontista
 • Kotouttamisjaoston tehtävä ja jäsenet
 • Runkovesijohtojen ja –viemäreiden rakentaminen vesihuoltosuunnitelman mukaan

Lataa pöytäkirja

Sivistyslautakunnan kokouspöytäkirja 19.8.2015

Osasto: Sivistyslautakunta

Kokouspäivä: 19.8.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Esiopetuksen oppilashuollon vuosisuunnitelma 2015-2016
 • Perusopetuksen työ- ja oppilashuollon vuosisuunnitelma 2015-2016
 • Lukion työ- ja opiskeluhuollon vuosisuunnitelma 2015-2016
 • Koulutuksen talousarviovertailu
 • Oppilaskuljetusohjeiden tarkennus

Lataa pöytäkirja