Pöytäkirjat

Kunnanhallituksen pöytäkirja 17.8.2015

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 17.8.2015

Esityslista:

 •  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Määräalan kaupan purkaminen / Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuus-hallit
 • Lausunnon antaminen Pohjois-Savon pelastustoimen yhteistoiminta-sopimuksen uusimisesta
 • Lausunnon antaminen Pohjois-Savon pelastuslaitoksen 2016 talous-arvioehdotukseen
 • Kauppakirjan hyväksyminen teollisuushallitontista
 • Maanvuokrasopimuksen hyväksyminen
 • Kauppakirjan hyväksyminen / Aoy Rautalammin Lassilanpolku
 • Ilmoitusasiat
 • Kotouttamisjaoston tehtävät ja jäsenet
 • Rautalammin kunnan kärkihankkeet 2016-2017
 • Runkovesijohtojen ja –viemäreiden rakentaminen vesihuoltosuunni-telman mukaan
 • Pakolaisten vastaanottamiseen liittyvä hanke 2015-2018
 • Kunnanhallituksen ja –valtuuston loppuvuoden kokousaikataulu
 • Kunnan saatavat
   

 

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 3.8.2015

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 3.8.2015

Esityslista:

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kirjastovirkailijan hoitovapaan sijaisuus
Kunnanviraston henkilöstön syksyn liikuntapäivä
Sivutoimilupa vs. tekniselle johtajalle
Vaalijalan kuntayhtymän lausuntopyyntö 2016-2018
Ehdotukset demokratiatunnustuksen saajiksi
Lausunnon antaminen Pohjois-Savon TE-toimiston osa-aikaisten toimipisteiden lakkauttamisesta
Työllistäminen 2015
Vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2016-2019 laadinta-aikataulu
Opintovapaan sijaisuuden täyttölupahakemus / Anu Sjöberg
Ilmoitusasiat
Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Lassilankulman kauppakirjan hyväksyminen rivitalohanketta varten
Kuninkaansaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos, Tila Länsi-ranta 686-401-7-32
Hankavesi-Kalajanjärvi ympäristön osayleiskaavan muutos tilalle Koski 17:29
Kaavoituskatsaus
Koskenkorva 4:76 tilan ranta-asemakaava Ihalaiskylässä
Neuvottelu Suonenjoen kaupungin kanssa
Täyttöluvan myöntäminen vastaavan lastentarhanopettajan sijaisuuteen

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 7.7.2015

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 7.7.2015

Esityslista:

 • Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Valokuituverkon rakentaminen
 • Leikkipuiston rakentamisen lisämääräraha
 • Ilmoitusasiat

Lataa pöytäkirja

Ympäristölautakunnan kokouspöytäkirja 25.6.2015

Osasto: Ympäristölautakunta

Kokouspäivä: 25.6.2015

Esityslista:

 • Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös valituksiin koskien Euro Granit Oy:n maa-ainesten ottamislupaa
 • Lausunnon antaminen ja toimivallan siirto aluehallintovirastolle koskien Euro Granit Oy:n rakennuskiven louhintaa ja sivukivien varastointia koskevaan ympäristölupahakemukseen dnro ISAVI/4049/2014
 • Aluehallintoviraston päätös Kerkonkosken jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 22.6.2015

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 22.6.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Lausunnon antaminen Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaa-van osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Pieksämäellä
 • Lausunto Pieksämäen kaupungin keskusta-alueen strategisesta osayleiskaavaehdotuksesta
 • Ilmoitusasiat
 • Rautalammin kunnan ja Rautalammin Pestuut –markkinoita järjestä-vän seurayhtymän välinen sopimus
 • Kunnanjohtajan johtajasopimukseen liittyvä yksilöllinen eläkesopimus
 • Rautalammin kunnan vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukais-ten henkilökuljetusten sekä päivätoiminnan kuljetusten toteutuminen hankintasopimusten mukaisesti
 • Valokuituverkon rakentaminen
 • Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano
 • KV:n 16.6.2015 § 35 tekemän kiintiöpakolaisten vastaanottamispäätöksen täytäntöönpano
 • Täyttöluvan hakeminen koulunkäynnin ohjaajien palkkaamiseen

Lataa pöytäkirja

Sivistyslautakunnan kokouspöytäkirja 17.6.2015

Osasto: Sivistyslautakunta

Kokouspäivä: 17.6.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Täyttöluvan hakeminen koulunkäynnin ohjaajien palkkaamiseen
 • Vastaavan lastentarhanopettajan valinta
 • Esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma
 • Perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma
 • Lukiokoulutuksen opiskeluhuoltosuunnitelma
 • Oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelmien mukaisen järjestäjäkohtaisen ohjausryhmän nimeäminen
 • Eron myöntäminen/ Marjo-Riina Lahdelma
 • Viran vastaanottaminen / Riikka Vahteala

Lataa pöytäkirja

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 16.6.2015

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 16.6.2015

Esityslista:

 • Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Talousarviolainojen ottovaltuuden myöntäminen kunnanhallitukselle
 • Rautalammin vuoden 204 tilinpäätös
 • Vuoden 2014 arviointikertomus
 • Sonkari-Kiesimä rantaosayleiskaavan muutos tilan Hujansaari (686-406-3-100) osalta
 • Kiintiöpakolaisten vastaanottaminen Rautalammille
 • Rivitalohankkeen toteutus Lassilanrannan alueelle
 • Sisä-Savon seutuyhtymän tilinpäätöksen 2014 hyväksyminen
 • KV:n 16.6.2015 §:n 35 tekemän kiintiöpakolaisten vastaanottamispäätöksen täytäntöönpano

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 15.6.2015

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 15.6.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Vuokrasopimus / Soisalon Työterveys
 • Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n ennakkomaksuvelan käyttäminen yhdistyksen tappion kattamiseen
 • Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n ja Rautalammin kunnan välinen yhteistyösopimus
 • Ilmoitusasiat
 • Sisä-Savon seutuyhtymän tilinpäätöksen 2014 hyväksyminen
 • Täyttöluvan myöntäminen vapaa-ajansihteerin opintovapaan ajaksi
 • Lassilankulman tilan myynti Rautalammin Rakennus Oy:lle rivitalon rakentamista varten
 • Konnekosken entisöinti ja kosken ohittavan pienvenekanavan suun-nittelu ja rakentaminen
 • Kunnanjohtajan johtajasopimukseen liittyvä yksilöllinen eläkesopimus
 • Rautalammin kunnan ja Rautalammin Pestuut –markkinoita järjestävän seurayhtymän välinen sopimus
 • Vuoden 2016 talousarvion valmistelu

Lataa pöytäkirja

Ympäristölautakunnan kokouspöytäkirja 9.6.2015

Osasto: Ympäristölautakunta

Kokouspäivä: 9.6.2015

Esityslista:

 • Öljyisen maa-alueen kunnostuksen jatkotoimenpiteet
 • Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee Rautalammin kylässä sijaitsevaa Pappila-tilaa RN:o 18:340
 • Päätöksen antaminen rakennuslupahakemuksesta, joka koskee Rautalammin kylässä sijaitsevaa Lassilankulma-tilaa RN:o 26:71
 • Hallintopakkomenettelyn lopettaminen koskien luvatonta rakentamista Hankamäen kylässä sijaitsevalla venevalkamalla (000-2010-K24376).

Lataa pöytäkirja

Kunnanhallituksen pöytäkirja 1.6.2015

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 1.6.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Sonkari-Kiesimä rantaosayleiskaavan muutos tilan Hujansaari (686-406-3-100) osalta
 • Hännilän ranta-asemakaava
 • Lausunto Kivisalmen ranta-asemakaavasta
 • Maanvuokrasopimuksen purkaminen / Rautalammin Moottorivenekerho
 • Täyttöluvan hakeminen vapaa-ajansihteerin opintovapaan ajaksi
 • Vapaa-ajan asukastoimikunta VASTAn pöytäkirja
 • Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös valituksiin koskien Euro Granit Oy:n maa-ainesten ottamislupaa
 • Lausunnon antaminen Euro Granit Oy:n rakennuskiven louhintaa ja sivukivien varastointia koskevaan ympäristölupahakemukseen
 • Maanteiden tilapäinen sulkeminen Neste Oil Ralli 2015 –nopeus- kilpailun vuoksi
 • Lausunto esitykseen Kelan vakuutuspiirien yhdistymisestä
 • Ilmoitusasiat
 • Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
 • Master Plan –suunnitelman hyväksyminen
 • Rivitalohankkeen toteutus Lassilanrannan alueelle
 • Kiintiöpakolaisten vastaanottaminen Rautalammille
 • Rautalammin terveyskeskuksen peruskorjauksen valmistuminen 1.6. 2015
 • Suomen Terveystalo Oy:n esitys yhteistyöstä

Lataa pöytäkirja