Kaavat

Kirkonkylän yleiskaava. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.8.2018.

Kategoria: Valmis

Uusitaan Rautalammin kirkonkylän yleiskaava. Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Yleiskaavoitukseen liitetään työn aikana kirkonkylän rakennushistoriallisten rakennusten päivitys jonka tekee Rautalammin Museo (yhteyshenkilö Leni Koukkari). Lisäksi yleiskaavaan liitetään erillinen alueen luonto- ja maisemaselvitys. Aluerajauksen osalta kirkonkylän alue rajautuu etelässä laadittavaan Hankaveden rantayleiskaavaan sekä muilta osin niihin alueisiin joiden osalta tehdään kaavoitusyhteistyötä maanomistajien kanssa.

Hankaveden ympäristön yleiskaava. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.6.2012 §36.

Kategoria: Valmis

Rautalammin kunnanvaltuusto hyväksyi 19.6.2012 § 36 Hankaveden ja Kalajanjärven ympäristön rantaosayleiskaavan. Kunnanhallitus on päätöksellään  17.9.2012 § 236 määrännyt rantaosayleiskaavan tulemaan voimaan  MRL:n 201 §:n mukaisesti muilta kuin valituksen alaisilta osiltaan.
Päätös tulee voimaan  tällä kuulutuksella. Päätöksen mukainen yleiskaava on nähtävillä kunnanvirastolla ja kunnan nettisivuilla.

Kaavaan voi tutustua myös Rautalammin kunnan internetsivuilla osoitteessa: http://kaavat.rautalampi.fi/hanka/Index.htm

Osayleiskaava tullaan hyväksymään kunnanvaltuustossa maankäyttöä ohjaavana maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Taajama-alueiden ulkopuolisilla haja-asutusalueilla rakennusluvat hajarakentamiseen voidaan tällöin myöntää suoraan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan pohjalta (tärkeää erityisesti ranta-alueiden osalta).

Sonkari-Kiesimä rantaosayleiskaavan muutos Hujansaari, hyväksytty 16.6.2015

Kategoria: Valmis

Kaava-alue sijaitsee Rautalammin kunnan luodeosassa Kiesimä-järven rannalla. Muutos koskee Kiesimän Hujansaaren tilaa Veli-Heikkilä 3:100. Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää rakennuspaikka saaren itärannalta länsirannalle. Rantaosayleiskaavan muuttaminen on lähtenyt liikkeelle maanomistajien aloitteesta.

Hännilä tilan ranta-asemakaava. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 29.3.16 § 15

Kategoria: Valmis

Hännilän ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65. Hännilä tilan kokonaispinta-ala on 6,340 ha ja kaavalla tilalle muodostuu rakennusoikeutta kaikkiaan 1200 k-m². Alue varataan matkailua, hoivapalveluja ja majoitusta palvelevan rakentamisen tarpeeseen.

Metsäorsjoen tilan asemakaava, ehdotus

Kategoria: Keskeneräinen

Kaava-alue sijaitsee Rautalammin taajamasta noin 9 km Kerkonkosken suuntaan Korpijärven rannalla. Asemakaava koskee tilaa Metsäorsjoki 53:2. Asemakaavalla alueelle muodostetaan 10 erillispientalojen rakennuspaikkaa, joista 4 on omarantaisia. Rakennuspaikat sijoittuvat Rautalampi-Kerkonkoski maantien 543 molemmin puolin. Kunta omistaa kaavoitettavan maa-alueen.

Koskenkorva tilan ranta-asemakaava, hyväksytty 27.10.2015

Kategoria: Valmis

Kaava-alue sijaitsee Rautalammin kunnan eteläosassa Ihalaiskylässä Mehtiön rannalla valtatie 9 varrella. Ranta-asemakaava koskee tilaa Koskenkorva 4:76. Ranta-asemakaavalla muodostetaan toimivaan matkailuyritykseen liittyen matkailua palvelevien rakennusten korttelialue, jolle on osoitettu rakennusoikeutta ravintolatoimintaa, lahjatavarakauppaa ja majoitusta palvelevaa rakentamista varten yhteensä 1405 k-m².