Kaavat

Kaposaaren ranta-asemakaava, ehdotus

Kategoria: Keskeneräinen

Ranta-asemakaava koskee Koskelovedellä olevaa Kaposaarta Rautalammin kunnan Vaajasalmen kylässä. Ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa alueelle omarantaisia lomarakennuspaikkoja  2 kpl sekä yksi maatilan talouskeskuksen rakennuspaikka.

Kirkonkylän yleiskaava. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.8.2018.

Kategoria: Valmis

Uusitaan Rautalammin kirkonkylän yleiskaava. Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Yleiskaavoitukseen liitetään työn aikana kirkonkylän rakennushistoriallisten rakennusten päivitys jonka tekee Rautalammin Museo (yhteyshenkilö Leni Koukkari). Lisäksi yleiskaavaan liitetään erillinen alueen luonto- ja maisemaselvitys. Aluerajauksen osalta kirkonkylän alue rajautuu etelässä laadittavaan Hankaveden rantayleiskaavaan sekä muilta osin niihin alueisiin joiden osalta tehdään kaavoitusyhteistyötä maanomistajien kanssa.

Hankaveden ympäristön yleiskaava. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.6.2012 §36.

Kategoria: Valmis

Rautalammin kunnanvaltuusto hyväksyi 19.6.2012 § 36 Hankaveden ja Kalajanjärven ympäristön rantaosayleiskaavan. Kunnanhallitus on päätöksellään  17.9.2012 § 236 määrännyt rantaosayleiskaavan tulemaan voimaan  MRL:n 201 §:n mukaisesti muilta kuin valituksen alaisilta osiltaan.
Päätös tulee voimaan  tällä kuulutuksella. Päätöksen mukainen yleiskaava on nähtävillä kunnanvirastolla ja kunnan nettisivuilla.

Kaavaan voi tutustua myös Rautalammin kunnan internetsivuilla osoitteessa: http://kaavat.rautalampi.fi/hanka/Index.htm

Osayleiskaava tullaan hyväksymään kunnanvaltuustossa maankäyttöä ohjaavana maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Taajama-alueiden ulkopuolisilla haja-asutusalueilla rakennusluvat hajarakentamiseen voidaan tällöin myöntää suoraan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan pohjalta (tärkeää erityisesti ranta-alueiden osalta).

Chatbot