Jättiavustus Sisä-Savoon tulevaisuuden peruskoulun kehittämiseen

Sisä-Savon alueen kuntaviisikko ja Konneveden kunta Keski-Suomen puolelta kuudentena kumppanina ovat saaneet Opetushallitukselta merkittävän avustuksen perusopetuksen kehittämiseen. Kunnat ovat mukana Kuntaliiton käynnistämässä Verkostoperuskoulu-hankkeessa, jossa kymmenellä pilottialueella kehitetään tulevaisuuden ratkaisuja perusopetuksen järjestämiseen. Sisä-Savon ja Konneveden kehittämisvisio kulkee nimellä UKK3.0.

Sisä-Savon alueen ja Konneveden muodostama kuntakuusikko sai Opetushallitukselta 246 600 euron kehittämisrahoituksen kahdeksi vuodeksi. Rahoituksella saadaan käyntiin UKK3.0-mallin mukainen alueellisen opetussuunnitelman kehittämistyö, toteutetaan kehitettyjen sisältökokonaisuuksien kokeilut, järjestetään henkilöstölle mallin ja kehittämistyön vaatimat henkilöstökoulutukset sekä toteutetaan uuden toimintamallin mukaiset teknologiahankinnat. Kehittämiskumppanina on Itä-Suomen yliopisto.

Hankkeen rahoitushaussa ovat olleet mukana seuraavat kunnat: Keitele, Konnevesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto. Hankkeen hallinnoinnista vastaa Rautalammin kunta.

Verkostoperuskoulu-hankkeen lähtötilanteena on perusopetuksen oppilasmäärien voimakas lasku tulevina vuosina sekä tästä seuraavat haasteet perusopetuksen järjestämiseen harvaan asutulla maaseudulla. Oppilasmäärän laskiessa oppilaskohtaisen kulut ovat voimakkaassa nousussa. Pienenevissä kouluissa henkilöstön rekrytoinnin haasteet ovat suuret; tulee vaikeaksi järjestää opettajille riittävästi työtä ja mielekkäitä tehtäväkokonaisuuksia. Onko maaseudulla tulevaisuudessa enää kouluja ollenkaan? Kuljetetaanko lapset ehkä maakuntakeskuksiin kouluun? Nykysäädökset sallivat jopa 70 kilometrin yhdensuuntaiset koulumatkat. Millainen voisi olla tulevaisuuden koulu maaseudulla?

UKK3.0 (Uusi KiertoKoulu 3.0) on pitkälle tulevaisuuteen tähtäävä malli perusopetuksen toteuttamiseksi. Malli mahdollistaa perusopetuspalvelun säilymisen kunnassa myös oppilasmäärän laskiessa. Mallissa maaseudun pienet kunnat saavat osan isojen kouluyksikköjen mittakaavaedusta käyttöönsä.

UKK3.0-malli perustuu alueelliseen yhteistyöhön. Opettajan näkökulmasta mallin ytimenä on monipaikkainen yhteisopettajuus: opettajat tekevät yhteistyötä alueellisesti, ja oppimisen ohjaus toteutuu osin verkon välityksellä. Samalla opettajille mahdollistuvat täydet työtunnit, ja opettajat pääsevät käyttämään omaa erityisosaamistaan.

Oppilaan näkökulmasta malli antaa mahdollisuuden oppilaan itsensä näköisiin oppimisen polkuihin. Oppimisen taidot ja vahvat perustaidot ovat keskeiset. Oppilas saa vahvat valmiudet toisen asteen opintoihin. Oppilaalla on mahdollisuus syventyä ja keskittyä häntä kiinnostaviin teemoihin. Samassa vaiheessa edistyvät oppilaat voivat oppia yhdessä iästä riippumatta. Ikäluokkien pienentyessä saman ikäisten lasten vertaisryhmä voi toimia verkon yli. Oppilaalla on aina opettajan asiantuntijuus käytettävissään lähikoulussa.

UKK3.0-malli perustuu voimassa olevien opetussuunnitelman perusteisiin (2014). Koulun arki rakentuu oppiainerajat ylittävien oppimiskokonaisuuksien varaan. Oppiminen on tiedon rakentamista, tutkimista ja toiminnallisuutta. Tutkiva oppiminen voi toteutua oppilaan yksilöllisenä työnä tai ryhmätyönä. Minuuttipohjaisista oppitunneista siirrytään viikkosuunnitelmaan. Oppimisen arviointi kulkee arjessa koko ajan mukana, ja oppilaalla on käytössään itsearviointia varten omaa oppimista konkretisoivia työkaluja.

Lisätietoja

Rautalammin kunta: Matti Vänttinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, puh. 040 480 1492, matti.vanttinen[at]rautalampi.fi

Keiteleen kunta: Ville Ahonen, sivistysjohtaja, puh. 040 761 5120, ville.ahonen[at]keitele.fi

Konneveden kunta: Kati Laine-Rissanen, sivistystoimenjohtaja, puh. 040 821 7006, kati.laine-rissanen[at]konnevesi.fi

Pielaveden kunta: Mika Aikkila, kasvun ja oppimisen johtaja, puh. 040 489 4176, mika.aikkila[at]pielavesi.fi

Suonenjoen kaupunki: Anne Lahtivirta, kasvun ja oppimisen johtaja, puh. 044 480 6048, anne.lahtivirta[at]suonenjoki.fi

Tervon kunta: Hanna Airaksinen, vs. rehtori, puh. 044 749 9309, hanna.airaksinen[at]tervo.fi

Vesannon kunta: Jaana Ruuskanen, hallinnollinen rehtori – sivistystoimen johtaja, puh. 050 387 9966, jaana.ruuskanen[at]vesanto.fi

« Uutishuone

Chatbot