Kunnanhallituksen pöytäkirja 19.10.2015

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 19.10.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Perusturvan toimien ja virkojen muuttamiset
 • Lausunnon antaminen Pohjois-Savon liiton talousarviosta 2016 ja taloussuunnitelmasta 2016-2018
 • Ostotarjous maa-alueesta / KuikkaTrans Oy
 • Kotouttamisjaoston alaisuudessa toimivien projekti- ja toimihenki-löiden valinta kyseisiin tehtäviin
 • Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kuninkaansaaressa tilan Länsiranta RN:o 7:62 osalta
 • Koskenkorva RN:o 4:76 tilan ranta-asemakaava Ihalaiskylässä
 • Metsäorsjoki RN:o 53:2 tilan asemakaava
 • Hännilän ranta-asemakaava
 • Kierinniemen ranta-asemakaava
 • Etelä-Konneveden rantayleiskaavan uusiminen
 • Kirkonkylän yleiskaava
 • Sopimus henkilöiden kuntaan osoittamisesta, kotoutumisen edistä-misestä ja palveluiden käytöstä aiheutuvien kustannusten korvaami-sesta Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa
 • Lähihoitajan toimen täyttölupahakemus
 • Vastaus kunnanvaltuustolle tarkastuslautakunnan arviointikertomuk-sessaan esittämiin havaintoihin
 • Kunnanhallituksen 28.9.2015 tekemän talousarviolainapäätöksen tarkistaminen
 • Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit yhtiön lasku vastikevajauk-sen korvaamisesta
 • Rämäkkävuori RN:o 46:15 tilan kaavamerkinnän muutos
 • Maa-alueiden ostaminen Anna-Liisa Vainikaiselta
 • Ilmoitusasiat
 • Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
 • Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2016
 • Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2016
 • Konserniavustuksen maksaminen Oikarilan Teollisuushallit -yhtiölle

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat

Chatbot