Tiedote omaishoitajille

24.4.2020 — 11:06

Tässä tiedotteessa on tietoa omaishoitajille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

Koronavirus (Covid-19) tarttuu pisara- ja kosketustartuntana, kun henkilö yskii ja aivastaa. Virus voi tarttua myös likaantuneiden käsien ja pintojen välityksellä. Tartuntoja ehkäistään parhaiten muistamalla hyvä yskimis- ja käsihygienia ja pesemällä kädet huolellisesti vedellä ja saippualla ja käyttämällä alkoholipitoista käsihuuhdetta.

Ajantasaista tietoa saa korona viruksesta https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankoh-taista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19 ja Rautalammin kunnan kotisivuilta https://www.rautalampi.fi ja https://www.rautalampi.fi/korona

Mikäli tarvitset lisätietoa koronavirukseen liittyvän huolen ja epävarmuuden sietämiseen, löydät ohjeita https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/koronaviruk-seen_liittyva_huolen_ja_epavarmuuden_sietaminen/Pages/default.aspx tai https://mieli.fi/fi/ko-ronaepidemia-ja-mielenterveys

Käytössäsi on myös Mielenterveysseuran valtakunnallinen kriisipuhelin, joka päivystää suomen kielellä ympäri vuorokauden puh. 09 2525 0111.

Lisäksi voit halutessasi varata joko puhelin- tai verkkovastaanottoajan Kuopion kriisikeskuk-sesta puhelimitse numerosta 017 262 7733. Ajanvaraus on avoinna maanantaista torstaihin klo 8-10. Vaihtoehtoisesti voit tehdä ajanvarauksen (saa varattua sekä puhelin- että verkkovastaan-ottoajan) netissä osoitteessa https://ajanvaraus.foxcode.fi/

Mikäli kaipaatte tietoa kirjallisesti, on teillä mahdollisuus saada maksuttomasti kotiinne Omais-hoitajaliiton Lähellä lehden numero 2/20 ja poikkeustilan jatkuessa myös numero 3/20. Mikäli haluaisitte lehden ilmoittaa Anne Haukalle (puh. 0401787018) nimenne ja osoitteenne viimeis-tään keskiviikkona 6.5.2020.

Pohjois-Savon Omaishoitajat ry tiedottaa

Rautalammin kunnan omaishoitajien vertaistapaamiset on kevätkauden osalta peruttu, mutta työmme omaishoitoperheiden jaksamisen tukena jatkuu. Tarjoamme Sinulle mahdollisuuden keskustella luottamuksellisesti omaishoitoon liittyvistä asioista ja tilanteestasi, purkaa mieltäsi ja tuulettaa tunteitasi. Olemme valmiina kuuntelemaan ja jakamaan yhteisen hetken puhelimitse kanssasi!

Tukea ja ohjausta puhelimitse tai sähköpostin välityksellä: Teri Kari, omaistoiminnanohjaaja 050 308 0875 / teri.kari@psomaishoitajat.fi Pirkko Kuukkanen, puheenjohtaja 044 035 3520 / pirkko.kuukkanen@psomaishoitajat.fi

OMAISHOITAJAN VAPAAT

Suosittelemme, että omaishoitajan vapaat siirrettäisiin koronaviruksen leviämisen ehkäise-miseksi. Tämä on tärkeää erityisesti silloin, kun omaishoidon vapaat toteutetaan asumispalvelu-yksikössä. Mikäli omaishoitajan vapaat on järjestetty toimeksiantosopimuksella (sijainen on esi-merkiksi perhe- tai lähipiiristä ja asuu lähiympäristössä), voivat omaishoitaja ja sijaishoitaja arvi-oida vapaiden tarpeen ja toteuttamisen huomioiden voimassa olevat yleiset koronavirus ohjeis-tukset. Rautalammin kunta velvoittaa huomioimaan tarkasti koronavirukseen liittyvät hallituksen antamat vahvat suositukset liittyen esimerkiksi matkustukseen paikkakunnalta toiselle sekä ris-kiryhmiin kuuluminen.

OMAISHOITAJAN SAIRASTUMINEN

Mikäli omaishoitaja sairastuu ja hoidettavan hoito vaikeutuu, olkaa yhteydessä arkisin klo 8-15 välillä kotihoidon vastaavaan Anne Haukkaan p.0401787018 tai tehostetun palveluasumisen vastaavaan Anne Niemiseen p. 0406869788.

OMAISHOITAJAN PALKKIO

Hoitopalkkiota ei suoriteta hoidon keskeytyessä yli viideksi (5) vuorokaudeksi hoitajasta johtu-vasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä. Jos omaishoito hoidettavan terveydentilasta johtuvasta syystä keskeytyy tilapäisesti, hoitopalkkion maksaminen keskeytyy kuukauden kuluttua, esim. laitoshoito.

Hallitus on esittänyt, että lisämäärärahan turvin tuettaisiin vanhempia, jotka jäävät hoitamaan palkatta kotiin 1-3 luokkalaista lastaan tai lastaan, jolla on voimassa oleva erityisen tuen päätös. Väliaikainen tuki olisi 723,50 euroa kuukaudessa eli vähimmäismääräisen vanhempainpäivära-han verran. Tuki haetaan Kelalta ja se maksetaan takautuvasti 16.3.2020 alkaen. Lisätietoja an-taa sosiaalityöntekijä Anu Rissanen p. 0405010703.

Ystävällisin terveisin

Anne Haukka

Kotihoidon vastaava

040 5422798

anne.haukka@rautalampi.fi

« Uutishuone