Robottipuhelukokeilun yhteenveto

Savogrown alueella toteutettu robottipuhelukokeilu keräsi 1. puhelukierroksella lähes 2300 vastausta – noin joka kuudes vastaaja kertoi mielipiteensä kunnan kehittämisestä robotille. Kunnanjohtajan äänellä nauhoitettu puhelurobotti kysyi täysi-ikäisiltä kuntalaisilta mm. oman kotikunnan ylpeydenaiheita ja kehittämiskohteita. Kokeilu on osa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran Kansanvallan peruskorjaus -projektia.  

Rautalammilla soitettiin robottipuhelukokeilussa 1857 puhelinnumeroon, joista 350 vastaajalta saatiin vastaus eli vastausprosentti oli 18,85 %. Vastaajista 54 % oli naisia. Vastaajamäärä jäi melko pieneksi, joten kovin varmoja johtopäätöksiä tuloksista on vaikea vetää. 

Saatujen vastausten yleiskuva oli Rautalammilla koko SavoGrown alueen positiivisin.  

Vastaajilta kysyttiin, mihin Rautalammilla erityisesti kannattaisi satsata. Saaduissa vastauksissa eniten mainintoja saivat:  

  1. Lapset ja nuoret (42 viestiä) 
  1. Ikäihmiset ja eläkeläiset (29 viestiä) 
  1. Palvelut (26 viestiä) 
  1. Peruspalvelut (24 viestiä) 

Lapsiin ja nuoriin liittyen toiveita liittyi mm. nuorten harrastusmahdollisuuksiin (liikunnan lisäksi muuhunkin), nuorisotilojen aukipidon lisäämiseen, nuorten työllistämiseen ja työllisyyden edistämiseen, nuorten mielenterveyspalvelujen parantamiseen, kotiseutukasvatuksen lisäämiseen, kirjaston aukiolojen poukkoilevuuteen ja pienten asuntojen saatavuuteen.  

Ikäihmisiin liittyen toiveita ja tarpeita liittyi mm. joukkoliikenteen tai kimppakyytien kehittämiseen, liikuntareittien hyvään ylläpitoon, hyvään tiedottamiseen, vanhusten hoidon ja terveyskeskuksen lääkäriin pääsyn resurssien riittävyydestä huolehtimiseen sekä kunnan kiinteistöjen hoitoon ja eläkeläisten huomioimiseen päätöksenteossa. 

Palveluihin liittyvistä vastauksista positiivisia oli 62 %, neutraaleja 32 % ja negatiivisia 6 %. Kehittämistoiveita esitettiin matkailupalvelujen kehittämiseen, muovin kierrätykseen, ympäristökysymysten huomioimiseen, kävelyreittien lisäämiseen latuverkostosta huolehtimisen ohella, Kerkonkosken lasten ja ikäihmisten harrastusmahdollisuuksien parantamiseen, pakolaisten kielenopetuksen kehittämiseen, koulujen riittävien henkilöresurssien riittämiseen, sivuteistä huolehtimiseen, julkisen liikenteen reittien ja aikataulujen sujuvuuden varmistamiseen. Yleisen keskustelun painopiste haluttiin siirtää leikkauskeskustelusta painopisteen siirtämiseen kilpailukykyisten ja kasvavien elinkeinoalojen tukemiseen ja potentiaalisten uusien asukkaiden hakemiseen sekä yhteisöllisten työtilojen kehittämiseen sekä asioiden yhteiseen aitoon pohtimiseen. 

Ylpeyden aiheena kysyttäessä puhdas luonto ja siihen liittyen ulkoilu ja retkeilymahdollisuudet, kauniit maisemat, vesistöt, kalastusmahdollisuudet ja rauhallisuus muodostivat selkeästi suurimman ylpeyden aiheiden kokonaisuuden.  

Toiseksi eniten ylpeyttä koettaan yhteishengestä ja yhteishengestä, talkoilla tekemisestä ja Rautalammin historiasta monine mielenkiintoisina tarinoineen.  

Ylpeyttä tunnettiin hyvistä harrastusmahdollisuuksista liikunnasta musiikkiin ja kansalaisopistosta kirjastoon sekä kauniista kirkosta ja erinomaisesta museosta. Lisäksi mainittiin yleisesti hyvät palvelut ja monipuolinen elinkeinorakenne. Lisäksi ylpeyttä aiheuttavat Kuutinharjun ympäristön uusi ilme, Kuutinharjun ympäristön uusi ilme, kaikkien koulujen hyvä kunto, toimiva terveydenhuolto ja hyvä vanhusten hoito sekä kunnan itsenäisyys ja kunnan hyvä henkilöstö. 

Lisäksi kuntalaisilta kysyttiin kommentteja robottipuhelusta. 65 % vastaajista suhtautui puheluun neutraalisti, 32 % positiivista ja 5 % negatiivisesti.  

Toinen robottipuhelukierros tulossa helmikuun alussa 

Robottipuhelukokeilua jatketaan toisella puhelukierroksella helmikuun alussa. Tavoitteena on saada lisää tietoa kuntalaisten näkemyksistä ja täsmentää ensimmäisellä kierroksella saatuja vastauksia.  

Toisella puhelukierroksella kysytään neljä kysymystä. Suunnitellut kysymykset ovat: ”Miten ja millä tavoin sinä haluaisit mieluiten osallistua kunnan kehittämiseen?” ja ”Mitä sanoisit henkilölle, joka suunnittelee muuttoa Rautalammille?” 

Lisäksi kysymyksistä yksi on suunniteltu liittyvän lapsiin ja nuoriin, koska teema herätti ensimmäisellä kierroksella vastaajissa eniten toiveita siitä, mihin Rautalammilla pitäisi satsata. Suunniteltu kysymys on ”Mitä Rautalammilla tulisi tehdä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi? Kerro käytännön esimerkki”. 

Viimeisenä kysymyksenä kaikissa SavoGrown alueen kunnissa kysytään vastaajilta: ”Millaista arkesi on nyt ja millaista toivoisit sen olevan tulevaisuudessa?”. 

TOINEN SOITTOKIERROS

Savogrown alueella toteutettu robottipuhelukokeilu keräsi 2. puhelukierroksella koko alueella runsaat 1200 vastausta. Rautalammilla soitettiin 1779 puhelinnumeroon. Puheluun vastasi 39,91 % soitetuista ja puheluun vastanneista henkilöistä vastauksensa antoivat 162 (23 % puheluun vastanneista, 9,1 %% soitetuista). Kokeilu on osa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran Kansanvallan peruskorjaus -projektia. Kokeilu on osa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran Kansanvallan peruskorjaus -projektia.

Rautalammilla puhelurobotti kysyi:

1. miten vastaajat haluaisivat mieluiten osallistua kunnan kehittämiseen

2. mitä Rautalammilla tulisi tehdä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi

3. mitä vastaajat haluaisivat sanoa henkilölle, joka harkitsee muuttoa paikkakunnalle.

4. millaista arkesi kotipaikkakunnallasi on ja millaista toivoisit sen olevan tulevaisuudessa?

Rautalammilla  kaikki kysymykset huomioiden eniten puhututtaneet teemat olivat kehitys- ja investointiehdotukset, arkielämä ja yhteisöllisyys sekä hallinto- ja vaikuttaminen.

  1. Miten haluaisit mieluiten osallistua kunnan kehittämiseen? –kysymykseen tuli 88 vastausta.

Eniten toivottiin yhteisiä avoimia tapaamisia eri teemoista. Tapaamisten tulisi olla kuntalaisten kuulemista matalalla kynnyksellä.

No varmasti yhteiset tapaamiset se kuntalaisten kanssa se vois olla joku kunnan järjestämään jonkun Teeman puitteissa ja missä voitas yhdessä keskustella mitään ihmiset haluavat niin siis pohjalta Sitten vois lähteä ideoimaan emmi.le erilaisia ideoita ja erilaisia tarpeita Niin että yhdessä niistä keskusteleminen

”Järjestämällä pienimuotoisia tilaisuuksia epävirallisia ajatuksena siis se että missä on yksi tai useampi ihminen keskustelemassa jostain teemasta. Paikka, jossa kuntalaisia voitaisiin kuunnella.”

”Avoimilla kehittämistilaisuuksilla, johon kaikki kuntalaiset pystyisivät osallistumaan tämmösiä olisi hirveän hyvä olla esimerkiksi markkinoinnin suhteen eli kuntalaiset voisivat tulla tämmösiä tilaisuuksiin ja kehittää siellä  omia ideoita”

”Itsenäisenä kuntana pitää viedä eteenpäin että tota säilyttää säilyttää nämä perustoiminta”

Haluaisin osallistua sillä tavalla että järjestetään kuntalaisilta erilaisista aiheista matalalla kynnyksellä mieluiten valmistelun aikalailla varhaisessa vaiheessa. Tätä puhelujuttua ehkä pitäisin parhaana vaan silloin kuin tarvitaan tietää että kyllä vai ei jostain kansanäänestyksen luontaisesta”

Toiseksi mieluisinta oli kunnan kehittämiseen osallistuminen yhdistystoiminnan ja talkoiden kautta.

”Lähden mielelläni erilaisiin talkoisiin mukaan varsinaisesti mihinkään politiikkaan halua”

Kolmanneksi mainittiin valtuuston kokousten seuraaminen ja korostettiin valittujen valtuutettujen vastuuta kunnan kehittäjinä.

Neljänneksi tärkein kunnan kehittämiseen osallistumistapa oli osallistuminen erilaisiin tapahtumiin.

”Virkamiesten ja päättäjien tavoittaminen ei oo tällä hetkellä helppoa. Uusia virkamiehiä ja vastuunkantajia kannattaa esitellä lehdissä ja muissa välineissä, jotta yhteydenpito heihin on helppoa”

”Olen osallistunut olemalla yrittäjä yli 53 vuotta”

”Teen puutarhastani viihtyisän ohikulkijoiden iloksi”

2. Kysymykseen ”Mitä Rautalammilla tulisi tehdä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi?” vastasi 90 kuntalaista.

Eniten vastauksia tuli liittyen perheisiin, toiseksi kouluihin ja oppilaitoksiin ja kolmanneksi harrastus- ja työnmahdollisuuksiin.

Perheisiin liittyen painotettiin hyvän arjen tukemista. Tähän liittyen painotettiin perheiden keskinäisen tutustumisen tärkeyttä ja yhteisöllisyyden tukemista. Ehdotettiin esimerkiksi matalan kynnyksen teemailtojen järjestämisestä esim. kirjaston, nuorisotoimen, kulttuuritoimen ja sosiaalitoimen toteuttamina vaikka kirjastotalolla tai lapsille ja vanhemmille yhteistä koulutusta esim. leikin muodossa ja hyviä retkipaikkoja ja niiden parempaa markkinointia.

”yhteinen olohuone, jossa voitais kokoontua yhdessä, välillä joku kunnan työntekijä tai seurakunnan tai jonkun yhdistyksen ja niin sitä kautta niin varmasti saa taas tavoitettua erilaisia perheitä ja siinä ois jotenkin semmonen avoin avoin ilmapiiri ja ihmiset voi sitä voisi tutustua. Sillä luotaisiin yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutuksellisuutta”

Huolenaiheina eniten mainintoja keräsi ammattilaisten lisääminen nuorisotoimintaan ja mielenterveyden ongelmien hoitoon.

”Koulutsempparitoimintaa tarvittaisiin. Matalan kynnyksen tukea”

”Lapset ja nuoret tarvitsisivat mielenterveyteen lisää palveluita. Nuorilta tuleva viesti on niin vakava, että se pitäis pystyy toteuttamaan, vaikka kuinka on rahasta pulaa.”

”Perheneuvolapalveluissa tulee olla ammattitaitoa perehtyä vaikeisiin ongelmiin”

”Tietoa tukipalveluista helposti saataville”

”Tarvittaisiinko tukiperheitä tai henkilöitä, joilla olisi aikaa lapsille ja nuorille?”

Päivähoitoa ja varhaiskasvatusta sekä kouluja pidettiin Rautalammilla laadukkaina ja kyläkoulusta haluttiin pitää kiinni. Esikoulun luontopainotteisuutta kiiteltiin ja toiminnassa nähtiin laajentamisen mahdollisuuksia. Sukupolvien väliseen yhteistyöhön tuli myös ehdotuksia.

”Vaikka onkin eläkeläinen niin voisi tuoda sen 40-vuotisen työelämän tietoja lukiolaisille projektimuodossa yrittäjyys- ja  innovaatio ja tuotekehittely tietoja kun niitäkin on tehnyt”

”Esikoulussa tänä vuonna luontopainotteista, mikä on tosi hyvä. Sillä voisi erottautua jatkossakin ja tuoda sitä ala-asteen puolellakin enemmän ja nostaa sitä sitten myös markkinointiin”

”Kyläkoulu säilyy. Myös toisessa päässä asuu kuntalaisia, joilla pystyisi inhimillisenä koulumatkat ja koulupäivän pituudet. Kaikki ei välttämättä siirrä lapsia Rautalammin kouluun vai voi tapahtua niin että muutetaan muualle ja se on iso menetys Rautalammin kunnalle”

” Sukupolvien välinen yhteistyö, jota kyllä on, mutta vois olla vielä enemmän: vaikka jonkun yhteisen elokuva jutun koulukeskuksessa, Työväentalolla tai kivijalassa missä nyt vois näyttää elokuvia”

Harrastustoiminnan kehittäminen ja hyvien harrastuspaikkojen kehittäminen keräsi myös paljon kommentteja:

”Kunta ottais hoitaakseen seuratyöntekijän palkkauksen. Tämä on virka, joka koskettaa aika monta perhettä, nuorta ja lasta.

”Kulttuuritoimintaa saisi olla enemmänkin, liikuntamahdollisuuksia on hyvin”

”Uintimahdollisuus useampana päivänä”

”Kokoontumispaikkoja, myös Kerkonkoskelle”

”Skeittirampin kunnossapito ja keskuspuiston kehittäminen edelleen”

Yhdistystoiminnan kehittäminen koettiin tärkeäksi. Perusasiana nähtiin työpaikoista huolehtiminen, jotta nuoret voivat jäädä kuntaan. Tärkeinä pidettiin myös linja-autovuoroista huolehtiminen erityisesti Kuopion jotta Pieksämäen suuntaan, jotta koulunkäynti Rautalammilta käsin on mahdollista.

”Nuorille pitäis saada työpaikkoja ja mahdollisuuksia vaikuttaa”

3. Kysymykseen siitä, mitä haluaisit sanoa Rautalammille muuttoa harkitsevalle tuli 82 vastausta. 

Vastauksista 50 % oli positiivisia, 32 % neutraaleja ja 18 % negatiivisia.

Positiivisissa kommenteissa kehuttiin luontoa ja maisemia, asumista, peruspalveluita, kulttuuria, turvallisuutta, vaikuttaimismahdollisuuksia ja vesistöjä.

Rautalampi on kaunis ja Vireä kunta

Jäin sitten tänne tänne asumaan sen jälkeen kun olin ensin tullut tänne omaishoitajna. Oon tykänny maaseudun rauhasta ja puhtaudesta ja mulle  merkitsee tosi paljon että saa marjastaa ja sienestää ja ja täällä on tosi kaunis luonto ja Kalajavuori ja Kansallispuisto on lähellä ja monet vesistöt ja paljon niin mahdollisuuksia luonnossa liikkumiseen ja ihan omavaraistalouteen että että on mahdollisuus laittaa kasvimaa ja viljellä. Täällä on hyvä panostaa semmoseen luonnonmukaisuuteen. Voin ihan suositella todella lämpimästi.

Parasta on ihmisläheisyys palveluissa ylipäätänsäkin ja ihmisillä on kanssakäymistä keskenään.

Meille kyllä kannattaa muuttaa ja meillä on helppo verkostoitua. Saada semmosta yhteisöllistä tukee kun tänne muuttaa .Täällä on hirmu hyvä olla edelleenkin ja ja niinku nää vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet on todella hyvät.

Rautalammille kannattaa muuttaa täällä on paljon hyvää rakennuskantaa ja hienoja maisemia ja myöskin rantapaikkoja myytävänä.

Luontoa rakastavana ihmisenä ja sitä arvostavana sanoisin että kannattaa tulla. Rautalammilla on tosi kaunis luonto; järviä ja ihania ulkoilumaastoja ja monia mahdollisuuksia harrastaa musiikkiam, hyvä kirjasto paljon erilaisia yhdistyksiä, Janne ja hyvä asenne vastaanottaa uusia asukkaita.

Negatiivisissa kommenteissa tuotiin esille koulutusmahdollisuudet. Toivottiin, että kunnalla olisi joku puhelinnumero, johon voisi soittaa, mikäli on kiinnostunut asuntoasioista ja joku lähtisi näyttämään uusia asuinalueita, joita kehuttiin erinomaisiksi.

Jaakonharjun risteyksen lähellä on ihan keskellä metsää mainos tonteista. Se kannattais muuttaa vaikka parkkipaikalle tai johonkin pysähdyspaikka jossa olis rauhallisempi paikka tutkia tontteja.

4. Kysymykseen millaista arkesi on nyt ja millaista toivoisit se olevan tulevaisuudessa saattiin 78 viestiä.

Tekoälyn analysoimana vastauksista 75% oli positiivisia tai neutraaleita ja 27 % negatiivisia. Monet viesteistä liittyivät terveyteen. Myös monia konkreettisia toiveita esitettiin tässäkin kysymyksessä

Koirien jätteille toivoisin jäteastioita kylälle isoja ettei tarviis kuljettaa kotiin ja eläkeläisille liikkumismahdollisuuksia paremmin. Eläkeläisiä on enemmän kuin nuoria

Toivoisin, että toteutettaisiin joku houkutteleva juttu mihin houkuteltaisiin ihmisiä niin kaikki yhdistykset vois niin kuin tulla esille.

Toivoisin että siihen sisältyisi enemmän kulttuuritapahtumia ja yhteistyötä esimerkiksi asukasyhdistysten toimintaa.

Monenlaiset aktiviteetit  on ja erilaisia tapahtumia taikka vähän isompiakin juhlia kun korona loppuu.

”Joskus toivoisi vähän parempia palveluja elikkä vähän parempaa ruokakauppaa. Suonenjoen vetovoima kaupoissa on aika iso. Rautakauppa on sellainen asia mitä mitä oikeasti toivoisin”.

Kysymysten vastauksia hyödynnetään talousarvion teossa ja kuntastrategian päivittämisessä sekä kehittämisideat viedään eri toimialoille toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä hyödynnettäväksi.

« Uutishuone

Chatbot