Ohjeet koronaviruksen varalta

12.3.2020 — 15:17

Rautalammilla kunnan palveluissa priorisoidaan lakisääteiset ja toiminnan kannalta olennaiset toiminnot

a. koulutyö jatkuu olosuhteet huomioiden normaalisti

b. päivähoito ja esiopetus toimii olosuhteet huomioiden normaalisti

c. Nuokun toimintaa voi toistaiseksi jatkaa, mutta hygieniaan on syytä kiinnittää huomiota

d. ylimääräiset tartuntariskiä lisäävät tapahtumat perutaan tai pyritään siirtämään toiseen ajankohtaan. Näitä ovat esimerkiksi:
– yleisöluennot (konsertit, ym.)

e. Liikuntapaikat pidetään auki. Niiden käyttö on käyttäjien itsensä vastuulla. Tiedottamista hyvästä hygieniasta lisätään.

LISÄYS 16.3.2020: Henkilöstövajauden vuoksi Rautalammin kunnan uimahallissa ei tällä hetkellä pystytä turvaamaan riittävää siisteys- ja hygieniatasoa. Uimahalli suljetaan tänään maanantaina 16.3.20 toistaiseksi, kunnes siisteydestä ja hygieniasta pystytään taas huolehtimaan normaalisti.

Jos epäilet itselläsi tartuntaa, ole puhelimitse yhteydessä terveydenhuoltoon lisäohjeiden varalle.

Jos kouluilla tai kunnan muissa toimipisteissä todetaan tartunta, saamme ko. tilanteissa terveydenhuollolta toimintaohjeet.

Kannattaa seurata THL:n sivuja sekä STM:n ja OPH:n sivuja tilanteen seuraamiseksi.

Mitään syytä paniikkiin ei ole.

Sosiaali- ja terveys- sekä opetus- ja kulttuuriministeriön suositus

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö antavat suosituksen sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen ja koulutuksen sekä korkeakoulujen henkilökunnalle. Ministeriöt suosittavat työntekijöiden jäämistä kotiin matalalla kynnyksellä koronaviruksen laajenemisen estämiseksi, jos työntekijä on palannut koronaviruksen epidemia-alueelta tai tuntee flunssan oireita. Suositus koskee sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen ja koulutuksen sekä korkeakoulujen henkilökuntaa.

Ministeriöt suosittavat, että epäiltäessä koronavirukselle altistumista kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen ja opetustoimen työntekijällä, työnantaja ryhtyisi tarvittaviin toimenpiteisiin mahdollisen tartunnan leviämisen estämiseksi. Työnantajaa suositetaan käyttämään viranhaltijalain ja työsopimuslain sekä työ-ja virkaehtosopimuksen mahdollistamia toimenpiteitä näiden järjestelyjen toteuttamiseksi sekä palvelukyvyn turvaamiseksi.

Ministeriöt suosittavat, että työntekijälle sallittaisiin omalla ilmoituksella esimerkiksi etätyön tekeminen työnantajan määrittelemäksi tarpeelliseksi ajaksi. Tarpeellisella ajalla tarkoitetaan koronavirusepäilyn poissulkemiseksi tarvittavaa aikaa.

Jos työntekijän nykyisiä työtehtäviä ei voi tehdä etätyönä, suositetaan, että työnantaja osoittaisi direktiovaltansa puitteissa muita työntekijän osaamista vastaavia työtehtäviä, jotka mahdollistavat etätyön tai joissa työntekijän mahdollinen koronavirukselle altistuminen ei aiheuttaisi muille tartuntavaaraa.

Tämänhetkisen tiedon mukaan koronavirus (COVID-19) on riski erityisesti ikääntyneille ja monisairaille. Erityistä huomiota olisi siten kiinnitettävä toimintayksiköihin, joiden asiakkaina ovat riskiryhmiin kuuluvat asiakkaat ja potilaat.

Kunnissa ja kuntayhtymissä noudatetaan niissä laadittuja suunnitelmia ja ohjeita epidemian vaikutuksista työn tekemiseen ja suojautumistoimenpiteisiin.

Sairaanhoitopiirit, kunnat ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät noudattavat suunnitelmiaan terveydenhuollon alueellisesta varautumisesta suuronnettomuuksiin ja terveydenhuollon erityistilanteisiin. Sosiaalipalvelut toteutetaan erityistilanteissa sosiaalihuoltolain mukaisesti.

Koronaviruksen leviämisen vuoksi normaalia koulutyötä voidaan paikoitellen joutua järjestämään toisin. Käytännössä kysymykseen voivat tulla esimerkiksi muutokset opetuksen järjestämispaikkoihin ja -tapoihin, opetusryhmien yhdistäminen, muutokset työaikoihin, etäopetus sekä varautuminen tukiopetuksen järjestämiseen opetuksesta jälkeen jääneille.

On tärkeää myös muistaa vanha perussääntö: flunssa- tai muissa oireissa ei mennä kouluun tai harrastuksiin.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton 4.3.2020 antama ohje kuntiin, sairaanhoitopiireihin ja aluehallintovirastoihin koronavirustilanteeseen varautumisessa: https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kuntainfo-ohje-kuntiin-sairaanhoitopiireihin-ja-aluehallintovirastoihin-koronavirustilanteeseen-varautumisessa

KT:n 4.3.2020 antama ohjeistus työnantajille mahdollisen koronavirusepidemian varalle etätyön tekemisestä ja henkilöstön tehtävien uudelleen järjestämisestä: https://www.kt.fi/sopimukset/ohjeet/kvtes/koronavirus-kuntatyopaikoilla

Opetushallitus ja ylioppilastutkintolautakunta ovat koonneet verkkosivuilleen kouluille ja oppilaitoksille sekä varhaiskasvatuksen järjestäjille tietoa koronavirukseen varautumiseen liittyen.
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opetustoimi-ja-koronavirus
https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirukseen-varautuminen

« Uutishuone