Rakennusjärjestys valtuustoon

31.3.2017 — 09:33

Kunnanhallitus on saanut valmiiksi Rautalammin uuden rakennusjärjestyksen. Sen julkisen nähtävillä olon ja lausuntokierroksen jälkeen kunnanhallitus esittää, että kunnan rakennusjärjestys sisältöineen hyväksytään ympäristölautakunnan tekemin tarkistuksin.

Tarkennuksia kunnanhallitus esittää mm. ympäristön hoitoon ja valvontaan liittyen ja vapautuksiin toimenpideluvan hakemiseen asuinpientalotontilla.

Pohjois-Savon ELY-keskus on lausunnossaan esittänyt, että rakennusjärjestyksessä tulisi näkyä asianmukaiset viittaukset lain säännöksiin. Lisäksi ELY-keskus on ottanut kantaa mm. siihen, että Rautalammin kunnan rakennusjärjestys sallisi naapurikuntia suuremman enimmäisrakennusoikeuden. Rakennusjärjestysehdotuksessa ranta-alueilla talousrakennusten kerrosalan yläraja on sidottu rakennuspaikan kokoon niin, että talousrakennusten kerrosala saa olla yhteensä enintään 10 prosenttia rakennuspaikan pinta-alasta. Rakennusjärjestystä uudistaneen työryhmän näkemyksen mukaan tällä vältytään liian tiheältä rakentamiselta ja estetään haitalliset maisemavaikutukset.

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo on lausunnossaan todennut, että arkeologisen kulttuuriperinnön suojelun kannalta olisi lisättävä pykälän 4 tekstiosuuteen maininta maanomistajan velvollisuudesta selvittää maallaan mahdollisesti sijaitsevat suojeltavat kohteet ja alueet. Rakennusjärjestykseen ei ole tarpeen tehdä muutoksia kyseiseen kohtaan, koska maanomistajan velvollisuuksista säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä muinaismuistolaissa. -jh

« Uutishuone