Vammaispalvelut

Palveluista vastaa

Vammaispalvelut – Pohjois-Savon hyvinvointialue – Pohjois-Savo (pshyvinvointialue.fi)

Vammaispalveluilla tuetaan vammaisten selviytymistä välttämättömistä päivittäisistä toiminnoista. Palvelujen tavoitteena on henkilön mahdollisimman omatoiminen suoriutuminen vammasta ja sairaudesta riippumatta. Palvelut järjestetään vammaispalvelulain perusteella. Vammais- ja kehitysvammapalvelut nivoutuvat monilta osin yhteen.

Vaikeavammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus tiettyihin vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin. Näitä ovat

  • asunnonmuutostyöt
  • henkilökohtainen apu
  • kuljetuspalvelut
  • palveluasuminen
  • päivätoiminta

Subjektiivisella oikeudella tarkoitetaan sitä, että kunnan on järjestettävä palvelut kaikille niihin oikeutetuille määrärahoista riippumatta.

Kaikille vammaisille tarkoitettuja määrärahasidonnaisia palveluja ja tukitoimia ovat

  • kuntoutusohjaus
  • päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet
  • sopeutumisvalmennus
  • ylimääräiset erityisravintokustannukset
  • ylimääräiset vaatetuskustannukset

Palveluja haetaan ensisijaisesti kirjallisella hakemuslomakkeella. Hakemuksia saa perusturvaosastolta

Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä vastaa asiakkaiden palvelutarpeen arvioinneista ja palvelusuunnitelmista yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Huoli-ilmoitus

Jos olet huolissasi ihmisestä, tee huoli-ilmoitus. Tulosta oheinen lomake ja lähetä se paperiversiona: Rautalammin kunta/Sosiaalitoimi, Kuopiontie 11,  77700  Rautalampi.

huoli-ilmoitus-Rautalampi

Asunnon muutostyöt

Vammaispalvelulain mukaisiin asunnon muutostöihin voi saada korvausta vaikeavammainen henkilö, jolle liikkuminen tai muu suoriutuminen vakituisessa asunnossaan tuottaa vamman tai sairauden vuoksi pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia. Korvattavia asunnon muutostöitä ovat esim. kynnysten poisto, ovien leventäminen, tukikahvojen kiinnittäminen ja WC- ja pesutilojen muutostyöt.

Vaikeavammainen henkilö voi saada korvausta myös vamman kannalta välttämättömiin asuntoon kuuluviin välineisiin ja laitteisiin esim. nosto- ja hälytyslaitteisiin.

Sosiaalihuoltolain mukaisiin asunnon muutostöihin voi saada korvausta omassa kodissaan asuva yli 65-vuotias, pienituloinen tai vähävarainen, Kelan hoitotukea saava henkilö, jolle liikkuminen tai muu suoriutuminen asunnossaan tuottaa vaikeuksia sairauden tai ikääntymisen vuoksi. Tähän tulee liitteeksi hakemus.

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista. Vaikeavammaisella henkilöllä itsellään tulee olla voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Henkilökohtainen apu ei ole tarkoitettu tilanteisiin, joissa tarvitaan pääasiassa hoivan, hoidon ja valvonnan tyyppistä apua tai avun tarve johtuu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Vaikeavammainen henkilö toimii avustajansa työnantajana.

Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelua myönnetään asiointi- ja virkistysmatkojen lisäksi välttämättömiin opiskelu- ja työmatkoihin. Asiakas maksaa matkasta omavastuuna linja-autotaksan (kilometrien mukaan määräytyvä kertalipun hinta).

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jolle vamman tai sairauden vuoksi julkisten liikennevälineiden käyttö tuottaa kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Tähän tulee liitteeksi hakemus.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu omassa kodissaan asuvalle yli 65-vuotiaalle pienituloiselle tai vähävaraiselle, Kelan hoitotukea saavalle henkilölle, jolla on sairauksista tai ikääntymisestä johtuvia vaikeuksia liikkua ja käyttää julkisia liikennevälineitä. Tähän tulee liitteeksi hakemus.

Palveluasuminen

Palveluasuminen on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisissä toiminnoissa jatkuvasti, vuorokauden eri aikoina tai muuten erityisen runsaasti ja joka ei ole jatkuvan laitoshoidon tarpeessa. Palveluasumista voidaan järjestää esim. palvelutalossa tai kotiin annettavin palveluin ja tukitoimin. Asiakas maksaa vuokran ja muut normaalit asumisen ja elämisen kustannukset. Palveluasumiseen liittyvät tukitoimet ovat asiakkaalle maksuttomia.

Välineet, koneet ja laitteet

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden korvaaminen kuuluu määrärahasidonnaisiin ja harkinnanvaraisiin avustuksiin. Avustusta voidaan myöntää vammaiselle henkilölle esim. vamman tai sairauden takia välttämättömiin autoilun apuvälineisiin.

Päivätoiminta

Päivätoiminta on kodin ulkopuolella järjestettyä itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa, tavoitteellista toimintaa.

Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennukseen kuuluu neuvonta, ohjaus ja valmennus vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi. Sopeutumisvalmennus on määrärahasidonnaista ja harkinnanvaraista. Sopeutumisvalmennuksena järjestetään esimerkiksi asumisvalmennusta tai viittomien opetusta.

Ei tuloksia