Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kun tukea tarvitaan

Sosiaali- ja terveyspalveluilla edistetään kuntalaisten hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä selviytymistä.

Lapsen oikeuksien ja hyvinvoinnin turvaamista Lastensuojelu on viranomaisten toimintaa, jonka tehtävä on tukea ja auttaa vanhempia huolehtimaan lapsistaan. Lastensuojelun tehtävä on turvata lapsen tilanne ja suojella häntä siinä tapauksessa, jos vanhemmat eivät jostain syystä siihen pysty tai lapsi tai nuori tekee asioita, jotka ovat hänelle itselleen vaarallisia tai haitaksi. Lastensuojelu on laajasti lasten suojelua, joka […]

Perusterveydenhuollon palvelut kunta tuottaa kuulumalla Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymään. Suonenjoen ja Rautalammin terveysaseman kesäsulku on heinäkuussa. Tarkempi sulkuaika ilmoitetaan erikseen. Vain kiireelliset asiat hoidetaan heinäkuun aikana Suonenjoen terveysasemalla. Rautalampilaisia palvellaan puhelimitse omahoitajan numeroissa tai Klinik24-verkkopalvelun kautta. Suonenjoen terveysasemalla ensiapu ja kiireellinen hoito ma-su klo 8-18. Ajanvaraus puh. 044 4131 216. Muuna aikana Kys päivystysapu puh. 116 117. […]

Lapsiperheiden sosiaalipalveluilla parannetaan lapsiperheiden hyvinvointia ja ehkäistään ongelmien kehittymistä. Perhetyö on perheen asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lastenhoitoon ja kasvatukseen  sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Perhetyö perustuu sosiaalityöntekijän yhdessä perheen kanssa tekemään asiakassuunnitelmaan. Palvelupyynnön voi tehdä asiakas itse tai yhteistyössä perheen kanssa esimerkiksi neuvolan terveydenhoitaja ja […]

Pohjois-Savon oikeusaputoimiston yleinen edunvalvonta tuottaa edunvalvontapalveluja henkilöille, jotka eivät itse kykene huolehtimaan asioistaan ja oikeuksistaan. Edunvalvoja huolehtii käräjäoikeuden tai maistraatin päätöksen perusteella päämiehensä pääasiassa taloudellisista ja oikeudellisista asioista. Yleinen edunvalvoja Katja Virtanen (Rautalampi, Tervo ja Vesanto), puh. 029 56 52571 / 050 380 1181 Edunvalvontasihteeri Marjo Salla (Rautalampi) puh. 029 56 52577 / 050 380 […]

Päihde- ja mielenterveystyössä tehdään tiivistä yhteisyötä sosiaali- ja terveydenhuollon kesken. Päihdehoitoa voidaan toteuttaa avohoitona tai laitoshoitona. Mielenterveyskuntoutujille on tarjolla tarpeenmukaista asumispalvelua ja kuntouttavaa päivätoimintaa. Rautalampi on mukana mielen hyvinvoinnin ja päihteiden käytön vähentämisen Mieliteko-ohjelmassa Rautalampi on mukana koko Pohjois-Savon maakunnan kattavassa Mieliteko-ohjelmassa, jonka tavoite on lisätä pohjoissavolaisten mielen hyvinvointia ja vähentää päihteiden käyttöä. Ohjelman taustalla […]

neuvoo asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa ja eri oikeuksien vireillepanossa avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä tiedottaa palvelunkäyttäjien oikeuksista toimii tarvittaessa sovittelijana viranomaisen ja palvelunkäyttäjän välillä ja toimii muutoinkin palvelunkäyttäjien oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi seuraa palvelunkäyttäjien oikeuksien ja aseman kehitystä ja antaa siitä vuosittain selvitys kunnanhallitukselle   https://www.kuopio.fi/sosiaaliasiamies

Yhdessä eteenpäin Aikuissosiaalityö on yli 18-vuotiaiden kanssa tehtävää suunnitelmallista sosiaalityötä, jonka tavoitteena on vahvistaa henkilön omaa toimintakykyä ja ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntyä. Asiakkaan kanssa yhdessä etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi. Aikuissosiaalityöntekijät tekevät myös tiivistä yhteistyötä muiden toimijoiden ja esimerkiksi kolmannen sektorin kanssa. Aikuissosiaalityö sisältää esimerkiksi: ohjausta työllisyyspalveluihin, koulutukseen tai työkyvyn arviointiin päihteiden käytön seuraamista sekä hoitoon […]

Vammaispalveluilla tuetaan vammaisten selviytymistä välttämättömistä päivittäisistä toiminnoista. Palvelujen tavoitteena on henkilön mahdollisimman omatoiminen suoriutuminen vammasta ja sairaudesta riippumatta. Palvelut järjestetään vammaispalvelulain perusteella. Vammais- ja kehitysvammapalvelut nivoutuvat monilta osin yhteen. Vaikeavammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus tiettyihin vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin. Näitä ovat asunnonmuutostyöt henkilökohtainen apu kuljetuspalvelut palveluasuminen päivätoiminta Subjektiivisella oikeudella tarkoitetaan sitä, että kunnan on järjestettävä palvelut […]

Sosiaalipäivystys palvelee virka-ajan ulkopuolella arkisin klo 15.00 – 08.00 ja viikonloppuisin perjantaista klo 15.00 maanantaihin klo 08.00. Sosiaalipäivystyksen tavoittaa yleisesti hätänumerosta 112. Virka-aikana voit ottaa yhteyttä kunnan sosiaalityöntekijöihin tai vaihteeseen puh. 040 164 2000. Sosiaalipäivystyksen palvelut on tarkoitettu kaiken ikäisille ja kaikille asiakasryhmille, jotka tarvitsevat kiireellisesti hoivaa, turvaa ja apua erilaisissa kriisi- ja sosiaalisissa hätätilanteissa […]

Oikeusaputoimistojen tarjoama maksuton talous- ja velkaneuvontapalvelu on tarkoitettu yksityishenkilöille sekä pienimuotoista yritystoimintaa tekevälle ammatinharjoittajille ja elinkeinonharjoittajille. Talous- ja velkaneuvonnan asiantuntijat auttavat sinua taloudellisen kokonaistilanteesi kartoittamisessa, talouden suunnittelussa ja sovintoratkaisuehdotusten laatimisessa. Neuvojat voivat olla myös mukana sovintoneuvotteluissa velkojien kanssa. Saat apua velkajärjestelyn hakemiseen käräjäoikeudelta ja maksuohjelman sekä muiden edellytettyjen selvitysten ja asiakirjojen laatimiseen. Talous- ja velkaneuvonnan […]

 

Mitä tarkoitetaan sosiaalipalveluilla?

Sosiaalipalveluita on järjestettävä:

  • tueksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen
  • asumiseen liittyvään tuen tarpeeseen
  • taloudellisen tuen tarpeeseen
  • sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi
  • lähisuhde- ja perheväkivallasta sekä muusta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta aiheutuvaan tuen tarpeeseen
  • äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvään tuen tarpeeseen
  • lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi
  • päihteiden ongelmakäytöstä, mielenterveysongelmasta sekä muusta sairaudesta, vammasta tai ikääntymisestä aiheutuvaan tuen tarpeeseen
  • muuhun fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen tai kognitiiviseen toimintakykyyn liittyvään tuen tarpeeseen sekä
  • tuen tarpeessa olevien henkilöiden omaisten ja läheisten tukemiseksi

Sosiaalipalveluita haetaan kirjallisesti hakemuslomakkeella. Halutessasi voit ennen hakemuksen täyttämistä saada ohjeita ja tukea palveluista vastaavalta työntekijältä.

Perusturvaosaston asiakasmaksut on hyväksytty perusturvalautakunnan kokouksessa 9.6.2021  Asiakasmaksut

Sosiaalipalveluita ohjaa sosiaalihuoltolaki. Lisää sosiaalipalveluista sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla