Kurssiesite 2016->

Pakolliset kurssit MAY01 Luvut ja lukujonot Kerrataan peruskoulusta tutut peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskenta. Tutustutaan funktioiden kuvaajiin ja niiden tulkintaa. Erilaiset lukujonot ovat opiskelijoille uutta asiaa, samoin logaritmit. MAA02 Polynomifunktiot ja -yhtälöt Erityisesti toisen asteen yhtälön ratkaiseminen ja ratkaisujen lukumäärä sekä tekijöihin jako ovat kurssin pääteemoja. Myös korkeamman asteen yhtälöt ja epäyhtälöt tulevat tutuiksi. MAA03 Geometria Kuvioihin […]

Pakolliset kurssit MAY1 Luvut ja lukujonot Tämä on kaikille yhteinen matematiikan kurssi, jonka jälkeen valitaan pitkä tai lyhyt matematiikka. Kurssin aiheita ovat reaaliluvut, peruslaskutoimitukset, prosenttilaskenta, funktio, kuvaajan piirtäminen, tulkinta, lukujonot, logaritmi ja potenssi sekä näiden välinen yhteys. Eksponenttiyhtälö. MAB02 Lausekkeet ja yhtälöt Tavoitteena on mm., että opiskelija harjaantuu käyttämään matematiikkaa arkielämän ongelmissa. Kurssin aiheina: Polynomilausekkeet. […]

TA01 Monitaiteellinen musiikkiprojekti Eri taiteenalojen, esim. musiikin, kuvataiteen, luovan kirjoittamisen, näyttelemisen, kautta toteutetaan projekti yhdessä muiden kanssa. Useimmiten projektina on näytelmä, johon voi osallistua omien intohimojensa mukaan. TA02 Nykytaiteen keinoin Taidetta käytetään osallistumisen ja vaikuttamisen muotona. Teknologiat ja ilmaisun keinot valitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa. Kurssilla toteutetaan monitaiteellisia teoksia, produktioita ja esityksiä erilaisiin ympäristöihin. TA03 Taidetta […]

TO31 Yrittäjyyskurssi Kurssilla tutustutaan yrityksen aloittamiseen liittyviin asioihin, markkinointiin ja tuotekehittelyyn. Tavoitteena on tarkastella yritysideoita kriittisesti ja löytää omia yrittäjäominaisuuksia. Lisäksi opiskelija tutustuu paikallisiin yrittäjiin ja toteuttaa projektin. Yrittäjyyskurssin voi tehdä painottaen yrittämiseen ratsastuskoulussa.

Hevoskurssit Ratsastuskurssit 1-6 Tavoite Opiskelija tutustuu ratsastuksen eri lajeihin monipuolisesti etsien itseään kiinnostavaa osa-aluetta/osa-alueita, jossa/joissa hän alkaa kehittää taitojaan. Lähtötason arviointi itsenäisesti ja ohjauksessa. Opiskelija kykenee etenemään henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti ja kehittämään itseään ratsastajana huomioiden omat edellytyksensä. Opiskelija tutustuu ratsastuksen eri lajeihin monipuolisesti löytäen itseään kiinnostavan osa-alueen/osa-alueita, jossa/joissa hän kehittää taitojaan. Opiskelija etenee henkilökohtaisten tavoitteiden […]

Pakolliset kurssit OPO1 Opiskelutekniikkaa eri oppiaineissa. Oman ajankäytön hallintaa. Lukion kurssivalintojen merkitys jatko-opintoihin. Jatko-opintomahdollisuudet. Suomalainen koulutusjärjestelmä – sen polut ja opintojen rahoittaminen. Lukio-opintoja tukevat palvelut koulussa ja koulun ulkopuolella. OPO2 Syvennytään erilaisiin jatkokoulutusvaihtoehtoihin. Tutustutaan erilaisiin opiskelupaikkoihin ja niiden tarjontaan. Laaditaan omia suunnitelmia tulevaisuuteen.

Pakollinen kurssi TE1 Terveyden perusteet Kurssilla syvennetään perusopetuksen aikana opittua terveysosaamista ja ymmärrystä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Lisäksi opitaan tunnistamaan ja arvioimaan terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, lähiyhteisöissä ja ympäristöissä sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Keskeistä on myös itsehoitovalmiuksien ja arjen terveysosaamisen kehittäminen, mielenterveyden suojaaminen sekä ajankohtaisten ja opiskelijoiden esille nostamien asioiden käsittely. Keskeisiä sisältöjä ovat terveyttä […]

Pakolliset kurssit LI1 Energiaa liikunnasta Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnallisten perustaitojen soveltaminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen eri liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa opiskeluympäristön mahdollisuuksia monipuolisesti käyttäen. Tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu liikuntataidoissaan ja kehollisessa ilmaisussaan sekä saa tietoja ja kokemuksia fyysisten ominaisuuksien harjoittamisesta monipuolisesti yksin ja ryhmässä. Keskeisiä tavoitteita ovat liikunnan tuoma ilo ja virkistys sekä […]

Pakolliset kurssit YH1 Suomalainen yhteiskunta Valta ja vaikuttaminen Suomessa: kunnissa, valtion tasolla, Euroopan Unionissa, mediassa, järjestöissä. Millainen väestöryhmä ovat suomalaiset? Suomen asema on EU:ssa, maailmantaloudessa? Suomalainen oikeuslaitos ja kansalaisen oikeudet. Hyvinvointijärjestelmä ja sen rahoitus. YH2 Taloustieto Markkinoiden toiminta – kilpailu ja hinnan muodostuminen. Rahoituslaitokset, lainat, korot, sijoittaminen ja riskien hallinta. Suhdannevaihtelut, työttömyys, työvoimapula ja työvoiman […]

Pakolliset kurssit HI1 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa Kivikauden, Egyptin muinaisen korkeakulttuurin, Antiikin Kreikan ja Rooman, keskiaikaisen feodaaliajan, merentakaisten löytöretkien, siirtomaa-ajan, teollistumisen ja tieteen- ja teknologian historiaa. HI2 Kansainväliset suhteet Kansainvälistä politiikkaa. Imperialismin, nationalismin, sosialismin ja muiden aatteiden vaikutukset valtioihin ja niiden välisiin suhteisiin. Ensimmäinen ja toinen maailmansota. Lähi-itä ja muut konfliktialueet. Tämän päivän maailman […]

Pakolliset kurssit PS1 Psyykkinen toiminta ja oppiminen Kurssilla tutustutaan psykologisen tutkimuksen tekemiseen sekä ihmisen toiminnan selittämiseen ja ymmärtämiseen biologisten, psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden kautta. Opiskelija saa perustiedot ihmisen psykologisista toiminnoista kuten tunteista, motivaatiosta, tiedonkäsittelystä ja oppimisesta. Opiskelija oppii myös havainnoimaan ja pohtimaan omaa ja muiden ihmisten toimintaa psykologisten käsitteiden ja mallien avulla. Syventävät kurssit PS2 […]

Pakolliset kurssit FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun Tutustutaan filosofian luonteeseen ja sen menetelmiin. Mitä on pätevä päättely, miten tietoa hankitaan ja arvioidaan sekä tutustutaan joihinkin keskeisiin filosofisiin kysymyksiin mm. olevan luonteesta. FI2 Etiikka Perehdytään etiikan keskeisiin käsitteisiin, kysymyksiin ja teorioihin. Opiskelija tutustuu esimerkiksi hyve-, seuraus-, sopimus-, oikeus- ja velvollisuusetiikan perusteisiin sekä soveltavaan etiikkaan, esimerkiksi eläimiä ja […]

Pakolliset kurssit ET1 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu ET2 Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä Syventävät kurssit ET3 Yksilö ja yhteisö ET4 Kulttuurit katsomuksen muovaajina ET5 Katsomusten maailma ET6 Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus

Evankelis-luterilainen uskonto Pakolliset kurssit UE1 Uskonto ilmiönä –  kristinuskon, juutalaisuuden  ja islamin jäljillä Kurssilla käsitellään uskontoa ilmiönä uskontotieteen näkökulmasta. Kurssilla tarkastellaan katsomusten yleismaailmallista luonnetta sekä vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Kurssilla tutustutaan kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin keskeisiin piirteisiin, uskontojen yhteisiin juuriin ja niihin liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin. UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko Kurssilla käsitellään kristinuskon asemaa ja kulttuurivaikutuksia maailmassa. […]

Pakollinen kurssi KE01 Kemiaa kaikkialla Kemian merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä. Atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä pääpiirteissään. Alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuudet ja niiden selittäminen rakenteen, sidosten ja poolisuuden avulla. Turvallinen työskentely, aineiden erotusmenetelmät ja ominaisuuksien tutkiminen. Syventävät kurssit KE02 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa Kemian merkitys hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. Orgaanisten yhdisteiden kuvantaminen eri malleilla, avaruusrakenne […]

FY01 Fysiikka luonnontieteenä Fysiikan merkitys elävässä elämässä. Perusvuorovaikutuksiin tutustuminen, maailmankaikkeuden synty ja aineen rakenne tulevat tutuiksi. Fysikaalista mallintamista ja tulosten keräämistä ja esittämistä graafisesti. FY02 Lämpö Keskeisiä sisältöjä ovat lämpö ja lämpötila, kaasujen tilanmuutokset, lämpölaajeneminen, paine, olomuodon muutokset,lämpöenergia, mekaaninen työ, teho, hyötysuhde ja energian säilyminen. FY03 Sähkö Tutustutaan yksinkertaisiin tasavirtapiireihin, ja –lähteisiin (akut ja paristot), […]

Pakolliset kurssit BI1 Elämä ja evoluutio Kurssilla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Kurssilla tutustutaan myös biologian tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteellistä ajattelua. Keskeinen näkökulma kurssilla on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen. BI2 Ekologia ja ympäristö Kurssi tarkastelee ekologian perusteita ja elämän monimuotoisuutta sekä sen uhkia Suomessa ja muualla […]

Lukiossa voit aloittaa uuden kielen tai kielten opiskelun. Valittavana ovat saksa, venäjä, ranska ja espanja. Kursseja voi suorittaa kustakin kielestä yhteensä kahdeksan.

Englannin kielessä on kuusi kaikille pakollista kurssia, jotka opiskellaan kahden ensimmäisen vuoden aikana. 1.Englannin kieli ja maailmani (ENA01) 2.Ihminen verkostoissa (ENA02) 3.Kulttuuri-ilmiöitä (ENA03) 4.Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA04)  5.Tiede ja tulevaisuus (ENA05)  6.Opiskelu, työ ja toimeentulo (ENA06) Lisäksi lukiossamme on tarjolla kaksi valtakunnallista syventävää kurssia (ENA07 ja ENA08) ja yksi koulukohtainen puolikas kurssi (ENA09). Mikäli […]

Lukiossa opiskellaan viisi pakollista ruotsin kurssia kahden vuoden aikana: Minun ruotsini (RUB11) Hyvinvointi ja ihmissuhteet (RUB12) Kulttuuri ja mediat (RUB13) Monenlaiset elinympäristömme (RUB14) Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi (RUB15) Pakollisten kurssien jälkeen voit valita kaksi syventävää kurssia. Valinta kannattaa ehdottomasti tehdä, jos päätät kirjoittaa ruotsin ylioppilaskirjoituksissa. Kursseista ensimmäinen on suullinen kurssi, Viesti ja vaikuta puhuen (RUB […]

Pakolliset kurssit ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus Kurssilla opitaan tulkitsemaan, kirjoittamaan ja arvioimaan erilaisia tekstejä. Lisäksi kehitetään tiedonhankinnan ja lähdekritiikin taitoja. Opiskelijan puhumisen ja ryhmäviestinnän taidot kehittyvät tavoitteelliseen ja tarkoituksenmukaiseen suuntaan. ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kurssilla opiskelija saa yleiskuvan siitä, mikä merkitys kielellä ja kulttuurilla on yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle. Opiskelija oppii Suomen kulttuurisesta ja […]