Sotehankinta 2017

Lisäkysymyksiin annetut vastaukset liittyen Rautalammin kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden osittaisulkoistusta koskevaan hankintailmoitukseen. Hankintailmoitus on julkaistu Hankintailmoitukset.fi -sivustolla.

Kysymys 1

Pyydämme tarkentamaan mitä tarkoitetaan sote-hankinnan hakemusilmoituksen referenssiluettelon (liite 3) palvelutuotannon osa-alueen laadulla? Tarkoitetaanko tällä esimerkiksi palveluiden kokonaisulkoistusta, palvelun sisältöjä vai jotain muuta, mitä? Kuvaisitteko tarkasti mitä tietoja haluatte laatukohtaan referenssikohteista kuvattavaksi

Vastaus

Referenssilomakkeen sarakkeen ”Laatu” kohdassa pyydetään erityisesti luonnehdintaa toiminnasta, jonka perusteella voidaan arvioida, että kyseinen referenssi käy referenssitoiminnoksi käsillä olevassa ulkoistuksessa. Tietoja halutaan toiminnan keskeisistä piirteistä: palveluntuottajan vastuun luonne ja rooli palvelutuotannossa, kuten erityisesti vastuu väestöpohjasta ja autonomisuus palvelujen organisoinnissa, integraatio muiden sote-osa-alueiden kanssa sekä palveluntuottajan vastuu palvelunohjauksesta ja omavalvonta.

On myös huomattava, että luonnehdintaa ei käytetä hakijoiden keskinäiseen vertailuun, koska kaikki pakolliset soveltuvuusvaatimukset täyttävät hakijat kutsutaan vertailuun.

Kysymys 2

Hankintailmoituksen perusmuistiolla (liite 1.)  kohdassa 5.3. (sivu 13) edellytetään että tarjoajalla on riittävä kokemus operoida kokonaisuutta, jossa tarjotaan palveluja usealla sosiaali- ja terveydenhuollon osa-alueella ja tästä pyydetään vapaamuotoinen seikkaperäinen selvitys. Kuitenkin referenssilomakkeen ( liitteen 3) otsikossa pyydetään  vapaamuotoista mutta seikkaperäistä selvitystä kokonaisuuksista, jossa tarjotaan palveluja usealla terveydenhuollon osa-alueella. Nyt hankintailmoituksen ja lomakkeen välillä on ristiriita mutta tilaajan suunnittelema ja kuvaama hankinta koskee sekä sosiaali- että terveydenhuollon palveluja. Kuuluuko tarjoajan kuvata vapaamuotoisissa selvityksissä palvelutuotantoyksiköiden toimintaa joissa tarjotaan palveluja usealla sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla kuten varsinaisessa hankintailmoituksessa pyydetään?

Vastaus

Kyllä. Kuuluu siis kuvata toimintaa, jossa tarjotaan palveluja usealla osa-alueella. Referenssit voivat siis koskea sosiaali- tai terveyspalveluja. Erityisesti halutaan selvyyttä palveluntuottajan kokemuksesta toiminnassa, jossa vastuuta usean osa-alueen kokonaisuudesta. Yksittäinen esimerkkireferenssi voi pitää sisällään osa-alueita sosiaali- ja terveyspalveluista eli joko molemmista tai voi sisältää osa-alueita vain sosiaalipalveluista tai vaihtoehtoisesti terveydenhuollosta.

Kysymys 3

Onko Rautalammin kunta järjestämässä hankintaa koskevaa infotilaisuutta ja sosiaali- ja terveydenhuollon tilakatselmusta?

Vastaus

Rautalammin kunta järjestää infotilaisuuden 4.10.2017 klo 13.00 Rautalammin kunnanvirastolla, Kuopiontie 11. Tilakatselmus pyritään järjestämään samalle päivälle.

Kysymys 4

Tarkoitetaanko työterveyshuollon toiminnoilla kunnan omien työntekijöiden työterveyshuollon lisäksi kunnan järjestämisvastuulla olevia lakisääteisiä työterveyshuollon palveluita kunnan alueella toimiville yrityksille ja yhteisöille?

Vastaus

Työterveyshuolto tarkoittaa joka tapauksessa kunnan omien työntekijöiden työterveyshuoltoa. Se, kuuluko ulkoistukseen muu kunnan järjestämisvastuulla oleva työterveyshuolto, täsmentyy neuvotteluissa.

Kysymys 5

Hankintailmoituksen (liite 1) kohdassa 5 Soveltuvuusvaatimukset ja poissulkemisperusteet todetaan seuraavasti: ”Ehdokkaalla on riittävä kokemus operoida kokonaisuutta (palveluntuotantoyksikköä), jossa tarjotaan palveluja usealla sosiaali- ja terveydenhuollon osa-alueella. Anna vapaamuotoinen mutta seikkaperäinen selvitys ehdokkaan kokemuksesta. Anna liitelomakkeella 3 näistä 1-5 referenssiesimerkkiä (lyhyttä tapauskuvausta), jossa kuvattu…”

Referenssilomakkeen (liite 3) ohjeistuksessa kuitenkin todetaan, että ”Vapaamuotoinen mutta seikkaperäinen selvitys ehdokkaan kokemuksesta operoida kokonaisuutta (palveluntuotantoyksikköä), jossa tarjotaan palveluja usealla terveydenhuollon osa-alueella (vähintään 1 ja enintään 5 referenssiä)”.

Pyydämme tarkentamaan tarkoitetaanko ko. kohdassa sosiaali- ja terveydenhuollon, vai terveydenhuollon referenssejä.

Vastaus

Katso kysymykseen 2. annettu vastaus.

Kysymys 6

Mitä toimintaa tarkalleen ottaen tuotetaan tällä hetkellä Rautalammin kunnan terveyskeskuksen vuodeosaston tiloissa ja kenen palveluntuottajan toimesta?

Vastaus

Tällä hetkellä entisen vuodeosaston tiloissa toimii yksityisen Kieriniemen Hoitokoti Oy:n tehostettu palveluasumisen yksikkö.